JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju športa v Občini Škofljica za leto 2016

Na podlagi Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škofljica (Ur. list RS št. 98/08), Odloka o proračunu Občine Škofljica (Ur. list RS, št. 1/15 in 80/15) in Statuta Občine Škofljica (Ur. list RS, št. 1/10 in 101/10) objavlja Občina Škofljica

 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju športa v Občini Škofljica za leto 2016
 

1.    Razpisovalec: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.

 

2.    Pravico do sofinanciranja izvajanja športnih programov imajo naslednji kandidati: športna društva, klubi, vrtci, osnovne šole, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa in izpolnjujejo pogoje Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škofljica.

 

3.    Športna društva, ki so člani občinske športne zveze, kandidirajo preko zveze.

 

4 A.  Kandidat za letnega izvajalca programa športa (v nadaljevanju: vlagatelj) mora k vlogi za sofinanciranje programov športa priložiti:

a)  dokazilo o registraciji dejavnosti vlagatelja;

b)  izjavo o organizirani vadbi najmanj 36 tednov v letu;

c)  izjavo o urejeni evidenci o članstvu in dokumentaciji, kot to določa Zakon o društvih,

d)  izjavo, da je oz. bo občini v roku oddal poročilo s prilogami o realizaciji programov društva v letu 2015 ( rok za predložitev zaključnega poročila je 11. 4. 2016);

e)  izjavo, da ima zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo športnih programov, za katere kandidira, in da dejavnost opravlja nepridobitno;

f)   vsebine programov, ki so predstavljeni na predpisanih obrazcih; obrazci pa so izpolnjeni po priloženih navodilih in na osnovi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škofljica.

g)  dokumentacija mora biti zložena po vrstnem redu navedenem v točkah od 3a do 3f.

 

V primeru, da vlagatelj nima poravnanih vseh obveznosti do Občine Škofljica, ni upravičen do sredstev po tem razpisu.

 

4 B.   Sofinancirani bodo naslednji programi v predvidenem obsegu sredstev:                 43.400 €

 

Programi:

 

Predvidena sredstva

4.1.

ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

 

4.1.1.

Gibalna in športna vzgoja predšolskih otrok

 

4.1.1.2.

Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci

500 €

4.1.2.

ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK

 

4.1.2.1.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

 

4.1.2.1.2.

Program “Naučimo se plavati”- 1. razred devetletke

1.700 €

4.1.2.1.3.

Drugi 80-urni programi osnovnošolske mladine

4.200 €

4.1.2.1.4.

Program tekmovanj osnovnih šol na nivoju in nad nivojem občine

3.000 €

4.1.2.2.

Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

5.900 €

4.1.3.

ŠPORTNA VZGOJA MLADINE

 

4.1.3.1.

Interesna športna vzgoja mladine

1.300 €

4.1.3.2.

Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

6.200 €

4.3.

ŠPORTNA REKREACIJA

6.800 €

5.1.

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

500 €

5.10.

DELOVANJE DRUŠTEV IN STROKOVNIH SLUŽB

 

5.10.1.

Delovanje društev

7.800 €

8.

PROMOCIJSKE ŠPORTNE PRIREDITVE

 

8.1.

Promocijske prireditve

3.500

 

 

5.   V primeru, da se z rebalansom proračuna spremeni obseg razpisanih sredstev, se ustrezno prilagodijo tudi na javnem razpisu dodeljena sredstva navedena v 4. točki razpisa oz. že dodeljeni zneski v sklenjenih pogodbah med Občino Škofljica in prejemniki sredstev javnega razpisa.

Na podlagi objavljenega rebalansa proračuna, občina za navedeno spremembo obvesti prejemnike sredstev, da se že odobreni znesek ustrezno zniža, za kar se sklene aneks k obstoječi pogodbi.

 

6.       Razpis je objavljen v občinskem glasilu Glasnik, na spletni strani Občine Škofljica: http://www.skofljica.si in na oglasnih panojih Občine Škofljica.  

 

7.    Razpisno dokumentacijo lahko dvignete v sprejemni pisarni Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica v času uradnih ur (objavljene so na spletni strani Občine Škofljica), društvom, ki razpolagajo z e-pošto, pa jo bomo poslali na njihov e-naslov.

V času trajanja razpisa lahko dobite dodatne informacije na tel. št. 01/360 16 31 (v času med 8.00 in 12.00 uro, pri ge. Mateji Potokar).

 8.   Vloge sprejemamo od 3. 3. 2016 do 11. 4. 2016.

 Vlagatelj mora poslati vlogo v zaprti kuverti, priporočeno po pošti ali jo dostaviti osebno v sprejemno pisarno razpisovalca. Zadnji rok za oddajo vloge je ponedeljek, 11. april 2016 (velja datum poštnega žiga oz. datum vpisa prejete pošte), na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, s pripisom: »NE ODPIRAJ: JAVNI RAZPIS – PROGRAMI ŠPORTA 2016«.

Na kuverto (leva stran zgoraj) mora vlagatelj obvezno pripisati naziv in naslov.

 

9.   Vloga, ki ne bo prispela pravočasno, in vloga, katere ovojnica ne bo označena, kot je navedeno v 8. točki tega razpisa, komisija ne bo obravnavala, bo s sklepom zavržena in na zahtevo vrnjena pošiljatelju.

 

10.  Odpiranje vlog (ne bo javno) bo predvidoma v četrtek, 14. aprila 2016, ob 8. uri v sejni sobi občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.

 

11.  Razpisna komisija bo ugotavljala popolnost vloge.

 V primeru nepopolno izpolnjene vloge oz. vloge s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala vlagatelja, da mora vlogo dopolniti v roku 3 dni. Prispeli programi bodo obravnavani in sofinancirani na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škofljica (Uradni list, RS, št. 98/08) in Meril za vrednotenje in izbor programov športa (sprejeta na 16. redni seji Občinskega sveta občine Škofljica, 4. 10. 2012).

 

12.  Sredstva za realizacijo izbranih programov lahko izvajalec črpa do 30. 11. 2016, porabljena pa morajo biti v letu 2016, ravno tako morajo biti izbrani programi izvedeni v navedenem letu.

 

13.  Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od dneva odpiranja ponudb.

 

14.  Medsebojna razmerja, med Občino Škofljica in izbranimi izvajalci športnih programov, bodo urejena s pisno pogodbo.

 

 Datum: 3. marec 2016

Šifra: 673 – 1 / 2016

Občina Škofljica:

Ivan JORDAN, l. r.

Ž U P A N


Razpis

Razpisana dokumentacija v doc obliki :

vloga + poročilo za leto 2015
- programi    
dnevnik

  Navodila za izpolnjevanje:
    -  Navodila za izpolnjevanje obrazcev za oceno programov športa
   - Navodila za izpolnjevanje razpisne dokumentacije

 

 

 

 

 

Arhiv razpisov