Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica - južni del

Na podlagi 60. člena Zakona prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) - Ur.l.RS, 33/2007, Programa priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica-južni del (Ur.l.RS št. 24/2007) in 16. člena Statuta občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 76/02), je Občinski svet Občine Škofljica na  15. redni seji dne  27.5.2008 sprejel


SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica – južni del


1. člen

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica – južni del.

2. člen

Območje OPPN obsega zemljišča ali dele zemljišč s parc. št.: 1911/2, 1912, 1914/1, 1914/2, 1916/1-del, 1916/3-del, 1916/4-del, 1916/7-del, 1917/1, 1918/2, 1920/1, 1920/10, 2317/2-del, vse v k.o. Rudnik. 

3. člen

Dopolnjen osnutek OPPN se javno razgrne za najmanj 30 dni, to je od   4.6.2008 do 4.7.2008.
Mesto javne razgrnitve je Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.

4. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dne 18.6.2008 ob  17. uri v kulturni dvorani na Lavrici, Dolenjska cesta 327.

5. člen

V času javne razgrnitve se lahko podajo pisne pripombe in predlogi k dopolnjenemu osnutku OPPN, na mestu javne razgrnitve ali po pošti na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način.

 

Št.: 007-09/2008
Škofljica, dne  29.5.2008                       Boštjan Rigler, univ.dipl.inž.grad.
                                                                            ŽUPAN

 

Arhiv razpisov