JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ V OBČINI ŠKOFLJICA V LETU 2017 (ŽUPANOVA SREDSTVA)

 Na podlagi 14. člena Pravilnika o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica (Ur. list RS št. 12 / 17) (v nadaljevanju: Pravilnik) - župan Občine Škofljica objavlja 


JAVNI POZIV
ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ V OBČINI ŠKOFLJICA V LETU 2017

(ŽUPANOVA SREDSTVA)1.V proračunu so načrtovana županova sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin:

- programov organizacij in ustanov iz Občine Škofljica, ki delujejo v javnem interesu in programov društev, ki so registrirana po Zakonu o društvih, delujejo v javnem interesu v in izven Občine Škofljica in ne morejo kandidirati na javnem razpisu za sredstva po 2. členu Pravilnika. V društvo mora biti vključenih najmanj 5 članov iz občine Škofljica,

- programov oz. projektov, če pomnijo bistveno popestritev društvene dejavnosti in so namenjeni vsem občanom občine Škofljica in so v interesu Občine Škofljica,

- programov organizacij in ustanov, ki izpolnjuje pogoje iz prvega stavka prve alineje in je vsebina programa nepolitičnega ali domovinskega značaja,

- izjemnih dogodkov, ki so v interesu Občine Škofljica,

- programov, ki se ne sofinancirajo iz druge občinske proračunske postavke. 

 

2.Upravičeni prijavitelji so izvajalci programov (dejavnosti) oz. projektov:

- društva in organizacije, ki so registrirana po Zakonu o društvih

- neprofitne organizacije in ustanove.

 

3. Višina odobrenih sredstev je odvisna od naslednjih meril:

- števila aktivih članov iz občine Škofljica,

- števila uporabnikov iz občine Škofljica,

- pomembnost prireditve za občino Škofljica (na lokalni oz. državni ravni),

- promocije – prepoznavnost občine,

- kakovost projekta (kvaliteta in izvedljivost projekta),

- tradicionalnost,

- jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov (delež lastnih sredstev)

4. Upravičenci, katerih programi oz. projekti bodo izbrani in sofinancirani iz sredstev tega javnega razpisa, bodo morali Občini Škofljica podati poročilo o izvedbi prijavljenega programa oz. projekta, skupaj z dokazili o namenski porabi proračunskih sredstev. 

5. Vloga se vloži v tekočem poslovnem letu do 30. 11. 2017. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017.

6. Prispele vloge bo obravnavala komisija štirikrat letno (vsake tri mesece). Komisija lahko vloge obravnava tudi prednostno. Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji in kriteriji razpisa.


7. Vloga se odda na predpisanem obrazcu, ki je objavljena na spletni strani Občine Škofljica. V rubriki javni razpisi.

8. Vlogo s pripisom Prijava na javni poziv za županova sredstva 2017 se  pošljite na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica ali vloži v sprejemni pisarni Občine, ali pošlje preslikana na e-naslov: obcina@obcina.skofljica.si. Kontaktna oseba za informacije je Mateja Potokar, tel. št. 01/ 360 16 31.


9. Na podlagi predloga komisije, župan s sklepom odloči o višini sredstev. Prijavitelji bodo o rezultatih javnega poziva obveščeni najkasneje v 30 dneh po odprtju prijave.

10. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programa oz. projekta v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Če izbrani izvajalec ne podpiše in vrne pogodbe v 15-ih dneh od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da je odstopil od svoje vloge za sofinanciranje.  Občina Škofljica lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi.


11. Občina Škofljica lahko javni poziv po svoji presoji brez posledic in utemeljitev razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. 


12. Javni poziv je objavljen na spletni strani Občine Škofljica. Datum: 28. 3. 2017

Šifra: 03204 – 1 / 2017

Občina Škofljica:

Ivan Jordan, l. r.

Ž U P A N


  Vloga

 

 


Arhiv razpisov