2. Javni razpis garancij za bančne kredite


Drugi Javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru Regijske garancijske sheme Osrednjeslovenske regije

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji (RGS) za bančne kredite, ki jih RRA LUR kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju Osrednjeslovenske regije in v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Osrednjeslovesnki regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Osrednja Slovenija. Statistična regija obsega naslednje občine: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, MO Ljubljana, Logatec, Log – Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika.

Skupen garancijski potencial RGS v Osrednjeslovenski regiji znaša 1.125.000,00 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: Sklad), ki na dan objave tega razpisa znaša 562.500,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4 za bančne kredite.Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje do 16. 5. 2018.

Upravičenec lahko pridobi garancijo v višini od 50 do 80 % odobrenega bančnega kredita. Najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR za investicije in 200.000 EUR za obratna sredstva. RGS deluje po principu de minimis. Obrestna mera in stroški odobritve ter vodenja so različni po posameznih bankah (obrestna mera od 1,85 % do 2,13 % + 6 mesečni EURIBOR).

Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev oz. najpozneje do 15. 5. 2018. Vloge (obrazci in priloge) je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno oddati na naslov RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana.

Zainteresirani lahko informacije o javnem razpisu pridobijo v delovnih dneh od 9.00 do 13.00  na tel. št. 01/ 306 19 05 oz. na e-naslov: roman.medved@ljubljana.si .

Objava: Uradni list RS št. 40/2017, z dne 21. 7. 2017 

 

Več 

Arhiv razpisov