Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Škofljica za leto 2018

Na podlagi 10. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Škofljica (Uradni list RS, št. 12/17;  v nadaljevanju: Pravilnik) in 8. člena Letnega programa športa v občini Škofljica za leto 2018 (sprejet na 19. redni seji Občinskega sveta Občine Škofljica dne 14.12.2017; v nadaljevanju: LPŠ) in na osnovi sklepa župana, št. 673 - 01 /2018, z dne 19.1.2018, Občina Škofljica objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2018

I. Naročnik javnega razpisa  (v nadaljevanju: JR):

Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 ŠKOFLJICA (v nadaljevanju: občina).

 

II. Predmet JR:

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2018 sofinancirajo naslednja področja športa:

1.       ŠPORTNI PROGRAMI:

 • 1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (krajše: ŠVOM prostočasno):
 • 1.1.1. Promocijski športni programi: Naučimo se plavati (OŠ),
 • 1.1.2. Šolska športna tekmovanja: občinski, regijski in državni nivo,
 • 1.1.3. Celoletni športni programi za otroke in mladino (prostočasni: do 5, do 15 in do 19 let).
 • 1.2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (krajše: ŠVOM usmerjeni):
 • 1.2.1. Celoletni športni programi otrok (pripravljalni: 6/7, 8/9 in 10/11 let),
 • 1.2.2. Celoletni športni programi otrok (tekmovalni: 12/13 in 14/15 let),
 • 1.2.3. Celoletni športni programi mladine (tekmovalni: 16/17 in 18/19 let).
 • 1.3. Kakovostni šport (krajše: KŠ):
 • 1.3.1. Uporaba športnih objektov za potrebe kakovostnega športa,
 • 1.4. Športna rekreacija (krajše: RE):
 • 1.4.1. Celoletni športnorekreativni programi.
 • 1.5. Šport starejših (krajše: ŠSta):
 • 1.5.1. Skupinska gibalna vadba starejših.

2.       RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
2.1. izpopolnjevanje strokovnih kadrov (programi za pridobitev/potrditev trenerskih licenc).

3.       ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
3.1. Delovanje športnih društev in zvez.

4.       ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
4.1. Promocijske in druge športne prireditve (občinskega, regionalnega, državnega pomena).


III.           
Upravičeni prijavitelji (vlagatelji) za prijavo na JR:

Skladno s 4. členom Pravilnika lahko na JR kandidirajo naslednji upravičenci LPŠ:

 • športna društva,
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva,
 • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
 • zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
 • ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.

 

IV.            Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci LPŠ:

Skladno z 5. členom Pravilnika morajo izvajalci izpolnjevati naslednje pogoje:

 • so registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v športu in imajo sedež v občini Škofljica najmanj eno (1) leto (pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do roka za prijavo na javni razpis v tekočem letu) in izvajajo svojo dejavnost pretežno na območju občine. V primeru, da pride do sporazumne delitve društva z več sekcijami na dve ali več društev in je športna panoga že delovala v skupnem društvu, se novo društvo lahko sofinancira takoj po registraciji na UE in predložitvi delitvene bilance med društvoma. Športna zveza je lahko sofinancirana takoj po registraciji na UE,
 • imajo za prijavljene dejavnosti:
 • o zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražene in/ali usposobljene strokovne delavce za opravljanje dela v športu,
 • o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
 • o izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (razen v primerih, ko je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen),
 • o urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

 

V. Navedba meril za vrednotenje področij športa in posebni pogoji JR:

Na JR prispele vloge predlagateljev bodo ovrednotene v skladu z določbami Pravilnika in na osnovi določb LPŠ 2018, ki opredeljuje naslednje posebne pogoje:

 • v razpisanih športnih programih (3. člen; tč. 1.) se vsakemu izvajalcu prizna:
  • ŠVOM prostočasno: največ dva (2) programa v starostnih skupinah: do 6, do 15 in do 19 let,
  • ŠVOM usmerjeni: največ dva (2) programa v starostnih skupinah: 6/7, 8/9 in 10/11,
  • ŠVOM usmerjeni: največ en (1) program v starostnih skupinah: 12/13, 14/15, 16/17 in 18/19,
  • KŠ: največ en (1) program,
  • RE: največ pet (5) programov,
  • ŠSta: največ dva (2) programa.
 • pri izpopolnjevanju strokovnega kadra (3. člen; tč. 3) se vsakemu izvajalcu prizna:
  • največ toliko udeležencev programov izpopolnjevanja, kolikor bodo imeli v letu 2018 priznanih popolnih vadbenih skupin, kjer se sofinancira strokovni kader (programi za pridobitev/potrditev vodniških/trenerskih licenc, ki so bili izvedeni v letu 2017).
 • pri športnih prireditvah (3. člen; tč. 4) se vsakemu izvajalcu prizna:
  • največ tri (3) športne in/ali rekreacijske prireditve,
 • razvrščanje športnih panog, programov in izvajalcev LPŠ opravi Komisija na osnovi prijav na JR. V letu 2018 se vse panoge, programi in izvajalci LPŠ razvrstijo v isto kakovostno skupino (faktor korekcije = 1,000).
 • izvajalcem vseh športnih programov, ki nimajo usposobljenega/izobraženega kadra za strokovno delo v športu, se število točk za strokovni kader za takšne programe korigira s faktorjem 0,000.
 • pri vrednotenju delovanja OŠZ za vsakega aktivnega člana OŠZ pripada 100 točk.

Pravilnik z merili je objavljena v Uradnem listu RS, št. 12/17 in na spletni strani Občine Škofljica.

LPŠ 2018 v občini Škofljica je objavljen na spletni strani Občine Škofljica.

VI. Višina razpisanih sredstev za JR:

Višina razpisanih sredstev na JR znaša 43.400,00 €. Proračunska sredstva so razporejena skladno s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Škofljica za leto 2018 in LPŠ v občini Škofljica za leto 2018.

 

VII.  Rok za porabo sredstev:

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti v celoti porabljena najkasneje do 31.12.2018.

 

VIII.            Rok za prijavo na JR: razpis je odprt od 24.1.2018 do vključno 26.2.2018.


IX.           
Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obveščanje o izidu JR:

Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene predlagatelju.

Odpiranje prispelih vlog bo opravila strokovna Komisija v roku treh (3) dni po preteku razpisnega roka in ne bo javno. V primeru nepopolnih vlog oz. vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku osem (8) dni od odpiranja vlog predlagatelje pozvala, da vlogo v roku osem (8) dni po prejemu sklepa dopolnijo. V kolikor vloga v roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena.

Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisano področje.

Predlagatelji bodo s sklepom direktorja občinske uprave o izidu razpisa obveščeni v roku osem (8) dni po sprejeti odločitvi o izboru. Z izbranimi izvajalci LPŠ bo pogodbe o sofinanciranju LPŠ za leto 2018 podpisal župan Občine Škofljica.

 

X. Način dostave vlog:

Vlogo za sofinanciranje posameznih področij športa za leto 2018 morajo vlagatelji izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.

Izpolnjene prijavne obrazce (v excel formatu) vsak predlagatelj posreduje do 26.2.2018 na e-naslov:

mateja.potokar@obcina.skofljica.si

Podpisano vlogo (zavihka: »splošno« in »izjava«) je potrebno pravilno označeno in v zaprti ovojnici posredovati v naslednjem zaporedju:

 • polni naslov predlagatelja
 • pripis »JAVNI RAZPIS - ŠPORT 2018 - NE ODPIRAJ!«
 • polni naslov prejemnika (Občina ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, 1291 ŠOFLJICA).

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana zadnji dan roka do 12. ure.

XI. Kontaktne osebe za dodatne informacije o JR: 

Informacije in navodila za sodelovanje na JR dobijo vlagatelji na Občini Škofljica.

Kontaktna oseba: Mateja Potokar.

XII. Informacije o razpisni dokumentaciji:

Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 ŠKOFLJICA in na spletni strani Občine  www.skofljica.si

 

 

Številka: 673- 01/2018

Datum:  19.1.2018

Občina Škofljica:

Ivan Jordan l. r. 
Župan

 

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Škofljica za leto 2018 [pdf, 70kb]

Osnutek pogodbe [pdf, 60kb]

Razpisni obrazci [xlsx, 100kb]

Arhiv razpisov