NAMERA O SKLENITVI PRODAJNE POGODBE


Datum: 10.4.2018
Številka: 7113-44/2014 ( )
Rok do: 30.4.2018

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica objavlja

NAMERO O SKLENITVI PRODAJNE POGODBE
na podlagi metode neposredne pogodbe

1. Predmet pogodbe na podlagi metode neposredne pogodbe je:
- odsvojitev nepremičnine:
• parc. št. 1715/4, k.o. 1696 - Rudnik, ID znak: 1696 1715/4, ID 3646340, v izmeri 347 m²;

2. Pogodba za prodajo zgoraj omenjene nepremičnine se sklene po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Škofljica. Pred sklenitvijo neposredne pogodbe bo z zainteresiranimi osebami opravljeno pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Občina Škofljica si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe ustavi ta postopek, pri čemer se - ker za interesente ni nobenih obveznih stroškov - morebitni stroški ne povrnejo nobenemu interesentu.


Občinska uprava

Arhiv razpisov