Javni razpis za sofinanciranje plačila zavarovalnih premij

Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007), 13. člena  Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in  razvoj podeželja v Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 84/07),

javni razpis
za sofinanciranje plačila zavarovalnih premij


I. Predmet javnega razpisa  
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev kot državne pomoči za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanje živali za primer bolezni v letu 2008.

- Zavarovanje plemenskih živali
a) Pravico do dodeljevanja sredstev imajo kmetje z območja Občine Škofljica, ki na kmetiji
      redijo živali, namenjeno kmetijski proizvodnji.
b) Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje živali za primer bolezni znaša razliko do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov. Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 25 EUR, največji pa 300 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
c) Sredstva za sofinanciranje zavarovanja plemenskih živali lahko upravičenci pridobijo na podlagi pisne vloge, ki ji mora biti priložena naslednja dokumentacija:
                - opis kmetijskega gospodarstva kot celote z natančnejšim opisom usmeritve
                   kmetijskega gospodarstva, ki ga upravičenec pripravi sam,
                - potrdilo o zavarovanju plemenskih živali (fotokopija zavarovalne police za tekoče leto
             in seznam zavarovanih živali).

- Zavarovanje poljščin
a) Pravico do dodeljevanja sredstev imajo kmetje z območja Občina Škofljica.
b) Občina Škofljica iz namenskih sredstev sofinancira zavarovanje poljščin do višine 50 % upravičenih stroškov zavarovalne premije. Višina dodeljenih sredstev posameznikom bo odvisna od števila vlog in razpoložljivih proračunskih sredstev.
c) Sredstva za sofinanciranje zavarovanja poljščin lahko upravičenci pridobijo na podlagi  pisne vloge, ki ji mora biti priložena naslednja dokumentacija:
- opis kmetijskega gospodarstva kot celote z natančnejšim opisom usmeritve
      kmetijskega gospodarstva, ki ga upravičenec pripravi sam,
- potrdilo o zavarovanju poljščine (fotokopija zavarovalne police za tekoče leto in
      seznam zavarovanih poljščin).

II.  Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša: 3.000,00 EUR.

III. Upravičenci in osnovni pogoji
Upravičenci do  dodeljene državne pomoči so zavarovanci - kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo kriterijem za mikropodjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št. 70/2001, nosilci s stalnim prebivališčem oziroma pravne osebe s sedežem v Občini Škofljica, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter z zavarovalnico sklenejo zavarovalno polico s področja upravičenih stroškov v letu 2008.

IV. Splošni pogoji
Državna pomoč se lahko dodeli pod pogojem, da vlagatelj zahtevka pisno izjavi, koliko sredstev so upravičenci za sofinanciranje zavarovalne premije pridobili iz drugih javnih virov.

V. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija bo od 15. 10. 2008 dalje na voljo v sprejemni pisarni Občine Škofljica in na spletni strani: http://www.skofljica.si, kjer je objavljen tudi razpis.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo v času uradnih ur na Občinski upravi Občine Škofljica  ali na tel. 01/360 16 18,  kontaktna oseba je Brigita Marinšek

VI. Rok in način vložitve vloge
Obravnavane bodo vloge, ki jih bodo upravičenci oddali do 15.11. 2008. Po tem datumu lahko upravičenci oddajo vloge le v primeru, če bo zavarovanje sklenjeno med 15. 11. 2008 in 31. 12. 2008. Te vloge bodo obravnavane in  izplačane v januarju 2009.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Občina Škofljica oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni občine. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z oznako »Ne odpiraj – vloga«  s pripisom »Državne pomoči – sofinanciranje plačila zavarovalnih premij«.


VII. Obravnava vloge
Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija in se bo sestala v roku 3. dni po zaključku javnega razpisa.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog. Na podlagi ocene vlog pripravi predlog prejema finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči župan s sklepom v roku petnajst dni po pripravi predloga. Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na naslov Občine Škofljica v roku osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi  je dokončna. Prepozno vložena pritožba se zavrže.

VIII. Nenamenska poraba sredstev
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, je občina na predlog pristojnega občinskega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.


                                                                                                      Boštjan Rigler, univ. dipl. inž. grad.
                                                                                                                          Ž U P A N

Arhiv razpisov