JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Škofljica za leto 2009

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS št. 51/06-UPB1), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, in 114/07), 16. člena Statuta Občine Škofljica  (Ur. list RS št. Uradni list RS št. 47/99, 103/00 in 76/02), 13. člena  Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in  razvoj podeželja v Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 84/07) ter Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 124/08), objavlja Občina Škofljica

JAVNI    RAZPIS
za dodelitev sredstev za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja
v Občini Škofljica za leto 2009

Predmet razpisa so  nepovratna sredstva, ki se bodo dodeljevala za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Škofljica. Državne pomoči se dodeljujejo za naslednje namene:

1. Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov
Predmet podpore
Predmet podpore je spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov.
 
Upravičeni stroški:
Pomoč se lahko odobri za pokritje stroškov naslednjih dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih proizvodov:

- stroški za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznavanje geografskih označb, označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda, skladno z uredbami Skupnosti,
- stroški za uvedbo sistema zagotavljanja kakovosti, sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk, sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje, vključno s stroški usposabljanja,
- stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov.

Upravičenci:
Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za spodbujanje kakovosti kmetijskih proizvodov in so za to ustrezno usposobljeni ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. V kolikor opravljajo te storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije, članstvo v takih skupinah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.

Okvirna višina pomoči: 9.000 €.


2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju

Predmet podpore
izobraževanje in usposabljanje kmetov in članov njihovih družin oz. gospodinjstva; prijavljajo se izvajalci storitev kot so KSS, ZGS, zavodi in druge organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva in gozdarstva.


Upravičeni stroški:
- Sredstva se dodelijo za kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja (predavanja, tečaji, strokovne ekskurzije,…)
- Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani se sredstva dodelijo za honorarje za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti, niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja.
- Izmenjava znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav, sejmov, ter sodelovanje na njih.
- Stroški na področju širjenja znanstvenih dogajanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi,…).
- Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani)

Upravičenci do sredstev
Do sredstev so upravičene nevladne organizacije in organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti tega ukrepa in opravljajo dejavnost na območju občine.

Višina razpisanih sredstev :
Znesek razpisanih sredstev znaša  2.000,00 €.

3. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb:
Predmet podpore
Predmet podpore je sofinanciranje obnove objektov na kmetijah, ki so vpisani v Register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo. Pomoč se odobri:
- za investicije,  namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti),
- za investicije za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.

Upravičeni stroški:
-    stroški za pripravo  dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo 
      oziroma sanacijo objekta ( posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt  gradnje
      ali obnove, popis del, konservatorski program;
-    stroški za nabavo materiala za obnovo;
-    stroški za izvajanje del.

Upravičenci do sredstev
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so nosilci kmetijskih  gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) pa leži na območju občine in mora biti vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za področje kulture.

Višina razpisanih sredstev:
Znesek razpisanih sredstev znaša 6.000 €.

Posebni pogoji
Prednost pri sofinanciranju obnove imajo tisti objekti, ki bodo po obnovi služili širšemu,  
skupnemu namenu: za potrebe društev v Občini Škofljica, turistične in kulturne namene.
4. Sofinanciranje plačila zavarovalnih premij

Predmet podpore  
Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev kot državne pomoči za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje živali za primer bolezni v letu 2009.

Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih povzročijo bolezni živali ali napad škodljivcev.
Upravičenci morajo izpolnjevati specifične pogoje, določene v Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za tekoče leto.


Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje so kmetijska gospodarstva, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.


II.  Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša: 3.000,00 EUR.


II. POGOJI IN KRITERIJI ZA DODELITEV DRŽAVNE POMOČI:
Splošni pogoji:
a) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za posamezne namene le pod pogojem, da podajo izjavo o kumulaciji pomoči, da za  posamezen namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov ali drugih virov. V kolikor se je upravičenec prijavil še na druge javne razpise za isti namen in čaka na odgovor, mora to navesti v svoji vlogi. Pri dodeljevanju državnih pomoči se upoštevajo pravila, ki prepovedujejo preseganje kumulacije državnih pomoči nad dovoljeno intenziteto pomoči.
b) Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Škofljica in še niso izvedeni.
c) Če  je upravičenec - majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
d) Mikropodjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Škofljica, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Škofljica
e) Investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev.
f) Pri upravičenih stroških se upošteva nakup za novo in rabljeno opremo/stroje/material. Ne upošteva se lastni material ali lastno delo.
g) V kolikor je upravičenec davčni zavezanec, se pri upravičenih stroških od bruto osnove odšteje davek na dodano vrednost (osnova za državne pomoči je odbitek davka od upravičenih stroškov).
h) Če dodeljena sredstva niso porabljena namensko, jih mora prejemnik vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencem do dneva vračila sredstev.
i) Pomoč se lahko dodeli le za kmetijsko gospodarstvo ali združenje, ipd., ki ni podjetje v težavah.
j) Subvencije se bodo izplačevale kot nepovratna sredstva.
k) Za ostala določila se upoštevajo pravila Pravilnika o sofinanciranju programov za
      ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Škofljica.
l) Vsa dokazila (račune) o plačilu storitev je potrebno dostaviti najkasneje do  20.11.2009.


      III.  NAJVEČJA INTENZIVNOST POMOČI:
1. Pomoč za vzpodbujanje kakovosti kmetijskih proizvodov
- finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, do 100% nastalih stroškov oziroma dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih proizvodov,
- pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,
- pomoč je dostopna vsem upravičencem, ne glede na njihovo tržno organiziranost oziroma članstvo v interesnih združenjih.

2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
- za naložbe v neproizvodne objekte  do 100% dejanskih stroškov,
- za naložbe v proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov oz. 75% na OMD, če naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije
- dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah
- do 100 % dejansko nastalih stroškov pravnih in upravnih postopkov.

3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju.
-     pomoč lahko krije do 100 % stroškov na področju izobraževanja, usposabljanja,
       svetovalnih  storitev, ki jih opravijo tretje strani, organizacije forumov, tekmovanj,
       razstav, sejmov, publikacij, spletišč, stroški na področju nadomeščanja.  Pomoč se
      dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v
      denarju proizvajalcem.

4. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

- Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje živali za primer bolezni znaša razliko do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.


Najnižji znesek, ki ga lahko prejme upravičenec, je za vse vrste ukrepov za zavarovanje živali100 €, razen zavarovalnih premij, kjer znaša najnižji znesek 25 €, najvišji znesek  pa:
   500 € za vzpodbujanje kakovosti kmetijskih proizvodov,
1.500 € za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju,
4.000 € za varstvo tradicionalnih krajin in stavb,
   300 € za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje živali za primer bolezni.

 

IV. MERILA IN KRITERIJI:

Merila za dodelitev državnih pomoči  po uredbi za skupinske izjeme – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo  in  naložbe za ohranjanje tradicionalnih stavb so:
- prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva od leta 2003,
- starost upravičenca,
- standard kmetijske pridelave,
- status upravičenca,
- delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
- območje v katerem leži kmetijsko gospodarstvo.

Za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih krajin in stavb se upoštevata naslednji merili:
- starost  objekta,
- vrsta obnove ( obnova/sanacija, rekonstrukcija).

 

V. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG  IN NAČIN PREDLOŽITVE

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica in sicer vključno do 15. maja 2009 (datum žiga pošte). Za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje živali pa je skrajni rok za oddajo vlog 15.11. 2009. Po tem datumu lahko upravičenci oddajo vloge le v primeru, če bo zavarovanje sklenjeno med 15. 11. 2009 in 31. 12. 2009. Te vloge bodo obravnavane in  izplačane v januarju 2010.

K vlogi je potrebno priložiti vse dokumente, ki jih kot obvezna dokazila zahteva razpisna dokumentacija  in so navedeni na obrazcu »vloga«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov vlagatelja.

Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno navedbo na prednji strani ovojnice »NE ODPIRAJ - RAZPIS  ZA RAZVOJ PODEŽELJA «. V oklepaju je potrebno navesti  vrsto ukrepa (  a) vzpodbujanje kakovosti kmetijskih proizvodov, b) zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju, c) varstvo tradicionalnih krajin in stavb, d) plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje živali za primer bolezni). V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga poslana  v posebni  kuverti.

VI.  ODPIRANJE VLOG

Odpiranje vlog,  ki ga vodi Komisija za kmetijstvo, gospodarstvo, finančne in pravne zadeve,  bo za vse vrste ukrepov  dne  27. maja 2009, za ukrep – sofinanciranje plačila zavarovalnih premij pa tudi  18. 11. 2009.
Odpiranje vlog ne bo javno. V kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji.

Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo.
VII. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah s sklepom odločila občinska uprava Občine Škofljica, o pritožbi zoper ta sklep pa župan Občine Škofljica.
Zavržene bodo vloge:
- ki ne bodo poslane  v roku in na način, ki je določen v V. točki besedila tega razpisa,
- ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija za posamezni namen in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev  vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
- tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen,
- ki  jih bo področna komisija na podlagi meril za ocenjevanje in vrednotenje ocenila kot neustrezne.
Občina Škofljica bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog.


VIII. SKLENITEV POGODBE
Medsebojne obveznosti med Občino Škofljica in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.

IX. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO
      DOKUMENTACIJO
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani Občine Škofljica: in v sprejemni pisarni občine, na Šmarski cesti 3, kjer jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek med  8. in 12. uro, ob sredah tudi med 15. in 17. uro).

X. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu  oziroma e- pošti vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure, pri Brigiti Marinšek, e-pošta: brigita.marinsek@obcina.skofljica.si, telefon: 360 16 18.

                                                                                Župan
                                                                         Občine Škofljica
                                                            Boštjan Rigler, univ. dipl. inž. grad.


                                                             Datum: 16. 3. 2009
                                                             Številka: 330-06/2009

Arhiv razpisov