Preklic javnega natečaja za delovno mesto Višjega svetovalca za investicije in komunalo.

Na podlagi 62. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 32/06 – UPB2 in 33/07) Župan občine Škofljica

 

U G O T O V I

 

da nihče od prijavljenih kandidatov ni dovolj strokovno usposobljen za uradniško delovno mesto Višjega svetovalca za investicije in komunalo, ki je bil objavljen na spletnih straneh Občine Škofljica, na naslovu www.skofljica.si, z dnem 18.5.2007, zato se lahko natečaj ponovi, prijavljenim kandidatom pa se vroči obvestilo o neuspelem javnem natečaju.

 

Boštjan Rigler, univ. dipl. inž. grad., l.r.
         Ž U P A N


Arhiv razpisov