Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Škofljica in Okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A) in 7., 8. in 30. člena Statuta Občine Škofljica (U.l. RS št. 1/10, 101/10), župan Občine Škofljica objavlja naslednji


S K L E P 

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Škofljica in Okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja


1. člen
Župan Občine Škofljica odreja, da se javno razgrne dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPN) Občine Škofljica, ki ga je izdelalo podjetje Struktura d.o.o., Šranga 34 iz Mirne Peči pod št. projekta U0815.

2. člen
Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 35016-42/2008/3 z dne 13.7.2009 odločilo, da je za OPN Občine Škofljica potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Sestavni del postopka je izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja. Javno se razgrne Okoljsko poročilo k OPN (v nadaljnjem besedilu: OP), ki ga je izdelalo podjetje Struktura d.o.o., Mirna Peč, v sodelovanju s podjetjem Lutra d.o.o., Ljubljana.

3. člen
Javna razgrnitev bo trajala od 15. oktobra do 28. novembra 2012. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebinah OPN in razgrnjenem gradivu podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.

4. člen
Gradivo (OPN s prilogami in Okoljskim poročilom) bo v času trajanja javne razgrnitve razgrnjeno v Kulturni dvorani, Šmarska cesta 3 na Škofljici. Gradivo bo dostopno za ogled v poslovnem času občinske uprave. Dopolnjen osnutek OPN in Okoljsko poročilo je v času javne razgrnitve v digitalni obliki dostopno na spletnih straneh občine: www.skofljica.si. 

5. člen
V okviru javne razgrnitve bosta izvedeni dve (2) javni obravnavi in sicer:
v ponedeljek, 22. 10. 2012, z začetkom ob 17.00 uri v kulturni dvorani na Škofljici in
v sredo, 14. 11. 2012, z začetkom ob 17.00 uri v kulturni dvorani na Škofljici in sicer za: 
- k.o. Lanišče ob 17.00 uri,
- k.o. Rudnik in k.o. Karlovško predmestje ob 18.00 uri
- k.o. Pijava Gorica, k.o. Drenik, k.o. Želimlje in k.o. Dobravica ob 19.00 uri
- k.o. Gradišče ob 20.00 uri

6. člen
V času javne razgrnitve imajo vsi zainteresirani organi, organizacije, posamezniki, lastniki ali posestniki nepremičnin in druga javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek akta ter okoljsko poročilo. Pripombe in predloge se lahko poda pisno v knjigo pripomb na mestu razgrnjenega gradiva, pisno po pošti na naslov Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica ter po elektronski pošti na naslov obcina@obcina.skofljica.si na obrazcu dostopnem na spletnih straneh občine. Pripombe in predlogi se lahko podajo tudi ustno na javnih obravnavah. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan razgrnitve.

7. člen
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Škofljica in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.Številka: 007-17/2012
Datum: 2.10.2012

Župan
    Ivan Jordan, l.r.