Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah oz. plačilih za opravljanje funkcije župana in podžupana ter člana občinskega sveta in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškovNa podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo,76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) ter 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/2010 in 101/2010) je Občinski svet Občine Škofljica na 16. redni seji, dne 04.10. sprejel
 

PRAVILNIK

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah oz. plačilih za opravljanje funkcije župana in podžupana ter člana občinskega sveta in nagradah  članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov


1. člen

Črta se 5. odstavek 5. člena pravilnika in nadomesti z naslednjim besedilom:
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo župana.
2. člen

V 9. členu se »1% osnovne plače župana« nadomesti z »2 % osnovne plače župana«. 
Črta se zadnji del stavka……. »in povračilo potnih stroškov v kolikor gre za opravljanje dela izven območja Občine Škofljica«.

3. člen
V 11. členu se doda nov odstavek, ki se glasi;

»Ob vsakih drugih volitvah ali izvedbi referendumov, so člani volilnih organov upravičeni do nadomestila, ki ga glede na obseg volilnih opravil določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najpozneje v roku 14 dni po razpisu volitev.«


4. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Številka: 007-18/2012
Datum: 04.10.2012
Župan Občine Škofljica
                 Ivan Jordan,  l.r.