Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2013


Na podlagi 97. člena Statuta Občine Škofljica, (Ur. l. RS št. 1/10 in 101/10) in 19. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 85/99 in naslednji), je Občinski svet Občine Škofljica na svoji 16. redni seji, dne  04.10.2012, sprejel

                     SKLEP

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2013


1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2013 se določi v višini 0,00279 €.


2. člen
             
Sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1.1.2013 dalje.                                                                                                   
Številka:007- 19/2012
Škofljica, 04.10.2012

       Ivan Jordan, l.r.    ŽUPAN