Sklep o cenah najema kulturnih objektov in prostorov v lasti Občine Škofljica

Na podlagi 9. člena Pravilnika o gospodarjenju s kulturnimi in ostalimi prostori v lasti Občine Škofljica, je Občinski svet  Občine Škofljica na svoji 16. redni seji 4. oktobra 2012 sprejel 


S K L E P  
o cenah najema kulturnih objektov in prostorov v lasti Občine Škofljica


 

Prostor

Sezona

 

Ekonomska  cena  najema

Cena  najema s 50% popustom

Cena  najema s 95% popustom

 

 

 

 

 

 

1.

Kulturna dvorana Škofljica

letna cena

13,00 €

6,50 €

0,65 €

 

 

zimska cena

20,00 €

10,00 €

1,00 €

 

 

 

 

 

 

2.

Društvena soba Škofljica

letna cena

8,00 €

4,00 €

0,40 €

 

 

zimska cena

12,00 €    

6,00 €

0,60 €    

 

 

 

 

 

 

3.

Kulturna dvorana Lavrica

letna cena

10,00 €

5,00 €

0,50 €

 

 

zimska cena

15,00 €

7,50 €

0,75 €

 

 

 

 

 

 

4.

Kulturni dom Pijava Gorica

letna cena

4,00 €

2,00 €

0,20 €

 

 

zimska cena

6,00 €

3,00 €

0,30 €

 

 

 

 

 

 


Cene za najem prostora veljajo na uro (60 minut).  Cene ne vključujejo DDV.

1. Cene po ceniku (100%) veljajo za pravne osebe in posameznike, ki imajo sedež v in izven Občine Škofljica. 

2. 95% popust pri obračunu najema prostorov se odobri društvu ali enoti društva, ki ima sedež v Občini Škofljica in izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev na razpisu za sofinanciranje programov društev. 

3. 50% popust pri obračunu najema prostorov se odobri politični stranki v primeru, da organizira prireditev, ki ima pretežno izobraževalno, humanitarno, turistično oziroma drugo nepolitično vsebino in je zastopana v občinskem svetu.

4. Najemnine so oproščeni:
- krajevne, četrtne in vaške skupnosti,
- humanitarna društva s sedežem v Občini Škofljica,
- Rdeči križ. 

Kulturno društvo Pijava Gorica ima zaradi prostovoljne udeležbe pri obnovi kulturnega doma, eno leto od uveljavitve tega sklepa, pravico do brezplačnega najema Kulturnega doma Pijava Gorica. 

5. V primeru, da pravna oseba organizira prireditev, ki je humanitarnega značaja,  jo lahko župan oprosti plačila stroškov najema.

6. Najemnina se obračuna po:  
  a) letna sezona: od 16. aprila do 14. novembra
  b) zimska sezona: od 15. novembra do 15. aprila

Sklep stopi v veljavo  z dnem sprejema, uporablja pa se  od  01. januarja 2013.


 Številka: 61002 - 22/  2012 (2)                                                
 Škofljica, 4. oktober 2012                                                  
  Župan
   Občine Škofljica:
                                                                            Ivan Jordan, l. r.