Sklep o nasprotovanju južni trasi daljnovoda Beričevo–Divača

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofljica (Ur. l. RS, št 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 25. seji, dne 27. 2. 2014 sprejel,

 

 

SKLEP

O NASPROTOVANJU JUŽNI TRASI DALJNOVODA BERIČEVO–DIVAČA

 

1. člen 

Občinski svet Občine Škofljica odločno nasprotuje južni trasi dvo sistemskega visokonapetostnega daljnovoda Beričevo–Divača 2x400 kV, saj bi le-ta znatno posegla v kakovost življenja občanov in degradirala naravno okolje ob tem, ko je po severni strani trasa že vzpostavljena in bi lahko obstoječ daljnovod zgolj nadgradili.

2. člen 

 

Sklep velja z dnem sprejema.

 

 

Številka: 03401-1/2014

Škofljica, 27. 2. 2014

 

 

Župan

Občine Škofljica

Ivan Jordan, l. r.