Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka spremembe odloka o zazidalnem načrtu VS 9/10 Škofljica za del morfološke enote 2A/1