Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za planske celote Š 4 Lavrica, Š 9 Škofljica, Š 11Gumnišče, Š 12 Pijava Gorica in Š 13 Želimlje