Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Gradišče za zemljišča s parcelno številko 616/32, 668/21, 668/24, 669/4, 669/7, 664/12, 664/11, 664/3, 462/10