LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2018

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/2014), 8. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Škofljica (Uradni list RS, št. 122/17) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 19. redni seji dne, 14.12.2017 sprejel

 

LETNI PROGRAM ŠPORTA

V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2018

 

1. člen

(vsebina)

Občina Škofljica (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti občine in razpoložljivimi sredstvi proračuna, s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu ter na osnovi Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v občini Škofljica (v nadaljevanju: Pravilnik) z Letnim programom športa v občini Škofljica (v nadaljevanju: LPŠ) za leto 2018 določi:

·         obseg in vrsto športnih programov in področij, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna,

·         višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področij ter

·         način zagotavljanja sredstev za športne programe in področja.

 

2. člen

(izvajalci LPŠ)

Pravico do sofinanciranja na področju športa imajo izvajalci LPŠ, kot so opredeljeni v 4. členu Pravilnika in hkrati izpolnjujejo vse pogoje, ki so opredeljeni v 5. členu Pravilnika.

 

3. člen

(športni programi in področja)

V letu 2018 se iz sredstev občinskega proračuna občine sofinancirajo naslednji športni programi in področja:

1.       ŠPORTNI PROGRAMI:

1.1.    Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (krajše: ŠVOM prostočasno):

1.1.1.Promocijski športni programi: Naučimo se plavati (OŠ),

1.1.2.Šolska športna tekmovanja: občinski, regijski in državni nivo,

1.1.3.Celoletni športni programi za otroke in mladino (prostočasni: do 6, do 15 in do 19 let).

1.2.    Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (krajše: ŠVOM usmerjeni):

1.2.1.Celoletni športni programi otrok (pripravljalni: 6/7, 8/9 in 10/11 let),

1.2.2.Celoletni športni programi otrok (tekmovalni: 12/13 in 14/15 let),

1.2.3.Celoletni športni programi mladine (tekmovalni: 16/17 in 18/19 let).

1.3.    Kakovostni šport (krajše: KŠ):

1.3.1.Uporaba športnih objektov za potrebe kakovostnega športa,

1.4.    Športna rekreacija (krajše: RE):

1.4.1.Celoletni športnorekreativni programi.

1.5.    Šport starejših (krajše: ŠSta):

1.5.1.Skupinska gibalna vadba starejših.

2.       RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:

2.1.    Izpopolnjevanje strokovnih kadrov (programi za pridobitev/potrditev trenerskih licenc).

3.       ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

3.1.    Delovanje športnih društev in zvez.

4.       ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

4.1.    Promocijske in druge športne prireditve (občinskega, regionalnega, državnega pomena)

 

4. člen

(obseg športnih programov in področij)

Športni programi in področja iz 3. člena se vrednotijo in sofinancirajo na osnovi določb Pravilnika.

 

5. člen

(posebna določila)

V letu 2018 se z LPŠ upoštevajo naslednja posebna določila:

 • v razpisanih športnih programih (3. člen; tč. 1.) se vsakemu izvajalcu prizna:
  • ŠVOM prostočasno: največ dva (2) programa v starostnih skupinah: do 6, do 15 in do 19 let,
  • ŠVOM usmerjeni: največ dva (2) programa v pripravljalnih skupinah: 6/7, 8/9 in 10/11,
  • ŠVOM usmerjeni: največ en (1) program v tekmovalnih skupinah: 12/13, 14/15, 16/17 in 18/19,
  • KŠ: največ en (1) program,
  • RE: največ pet (5) programov,
  • ŠSta: največ dva (2) programa.
 • pri izpopolnjevanju strokovnega kadra (3. člen; tč. 3) se vsakemu izvajalcu prizna:
  • največ toliko udeležencev programov izpopolnjevanja, kolikor bodo imeli v letu 2018 priznanih popolnih vadbenih skupin, kjer se sofinancira strokovni kader (programi za pridobitev/potrditev vodniških/trenerskih licenc, ki so bili izvedeni v letu 2017).
 • pri športnih prireditvah (3. člen; tč. 4) se vsakemu izvajalcu prizna:
  • največ tri (3) športne in/ali rekreacijske prireditve,
 • razvrščanje športnih panog, programov in izvajalcev LPŠ opravi Komisija na osnovi prijav na JR. V letu 2018 se vse panoge, programi in izvajalci LPŠ razvrstijo v isto kakovostno skupino (faktor korekcije = 1,000).
 • izvajalcem vseh športnih programov, ki nimajo usposobljenega/izobraženega kadra za strokovno delo v športu, se število točk za strokovni kader za takšne programe korigira s faktorjem 0,000.
 • pri vrednotenju delovanja OŠZ za vsakega aktivnega člana OŠZ pripada 100 točk.

 

6. člen

(višina proračunskih sredstev)

Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine za leto 2018,  in sicer:

 

PODROČJE ŠPORTA

p. p.

2017

2018

sredstva

sredstva

v %

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja)

(promocijski športni programi »Naučimo se plavati«

ter šolska športna tekmovanja na medobčinskem, regionalnem in državnem nivoju)

18065

 

1.700,00 €

 

1.700,00 €

 

 

3,92%

3.000,00 €

3.000,00 €

6,91%

Športna vzgoja otrok in mladine (prostočasni, usmerjeni, kakovostni in vrhunski programi)

(prostočasni in usmerjeni programi ter programi usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport)

18071

3.000,00 €

18.000,00 €

41,47%

15.100,00 €

Kakovostni in vrhunski šport:

(uporaba športnih objektov)

18068

1.800,00 €

1.800,00 €

4,15%

Športna rekreacija in šport starejših:

celoletni športnorekreativni programi

18069

5.000,00 €

5.000,00 €

11,52%

Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

18070

500,00 €

750,00 €

1,73%

Delovanje športnih društev

18025

7.800,00 €

7.650,00 €

17,63%

Delovanje športnih zvez

18064

2.000,00 €

2.000,00 €

4,61%

Promocijske športne prireditve

18026

3.500,00 €

3.500,00 €

8,06%

SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV:

 

43.400,00 €

43.400,00 €

100,00%

 

7. člen

(načini zagotavljanja sredstev)

Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine:

 • sredstva za izvedbo športnih programov (3. člen; tč. 1.1. do 1.5.), za razvojne dejavnosti (3. člen; tč. 2.1.), za organiziranost v športu (3. člen; tč. 3.1.) in za športne prireditve in promocijo športa (3. člen; tč. 4.1.):
  • na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci.

 

8. člen

(javni razpis)

Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2018 bo občinska uprava v skladu z določili Pravilnika izvedla postopke v zvezi z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v občini za leto 2018.

 

9. člen

(spremljanje izvajanja LPŠ)

Občinska uprava spremlja izvajanje LPŠ. V kolikor med letom ugotovi, da se sredstva zaradi neizvajanja športnih programov in področij ne bodo v celoti porabila, v interesu razvoja športa pripravi predlog prerazporeditve, ki ga s sklepom potrdi župan.

 

10. člen

(spremembe LPŠ)

Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni spremembo LPŠ 2018.

 

11. člen

(vsebinska povezanost)

Glede pogojev meril in postopkov sofinanciranja LPŠ v občini Škofljica se uporabljajo določila Pravilnika in določbe LPŠ 2018 (4. in 5. člen).

 

12. člen

(veljavnost LPŠ)

LPŠ v občini za leto 2018 začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Škofljica.

 

 

 

 

 

 

 

Številka: 672-4/2017

Župan

Dne: 14.12. 2017

Občine Škofljica:

 

Ivan Jordan, l. r.