Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 2403/6, 2403/7 in 2404/2 k.o. Lanišče

 

V skladu s 23. členom Zakona o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04, uradno prečiščeno besedilo in spremembe št. 14/05, 126/07) in na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo in spremembe 76/08) ter 16. člena Statuta Občine Škofljica (UL RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica, na 19. redni seji,  dne 20. 11. 2008, sprejel

 

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 2403/6, 2403/7 in 2404/2 k.o. Lanišče

1. člen

Ukine se javno dobro na parc. št. 2403/6 - pot, v izmeri 357 m2,  javno dobro na parc. št. 2403/7 - pot, v izmeri 179 m2, obe nepremičnini sta vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 2503 k.o. Lanišče in javno dobro na parc. št. 2404/2 - pot, v izmeri 326 m2, vpisano v zemljiškoknjižni vložek št. 2504 k.o. Lanišče.

2. člen

Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Občine Škofljica ter se vknjižijo kot lastnina Občine Škofljica.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenija.


Štev.: 007-23/2008
Dne: 28.11.2008


                                                                      
                                                            Boštjan Rigler, univ. dipl. inž. grad.
                                                                              ŽUPAN