325. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2020

Na podlagi določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 in naslednji), 36. in Uradni list Republike Slovenije Št. 10 / 21. 2. 2020 / Stran 967 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12 in naslednji) in 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 1. dopisni seji dne 11. 2. 2020 sprejel

S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2020

1. člen
Občina Škofljica daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2020, ki jo je predlagal koncesionar, DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., Gmajna 7, 1357 Notranje Gorice, v višini 18,82 EUR na efektivno uro.

2. člen
Za uporabnike, ki so občani Občine Škofljica, znaša cena efektivne ure za opravljeno storitev pomoč družini na domu 5,71 EUR, razlika se subvencionira iz občinskega proračuna.

3. člen
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2019 (Uradni list RS, št. 22/19), z dne 5. 4.2019.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2020 dalje.

Št. 007-2/2020
Škofljica, dne 11. februarja 2020

Župan
Občine Škofljica

Ivan Jordan