634. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 1. izredni seji dne 9. 3. 2020 sprejel

 

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
 

1. člen

4.c točka 10. člena se spremeni tako, da se glasi:

 4.c  Otrok, katerega eden od staršev je zaposlen, drugi pa je redni študent 1. ali 2. bolonjske stopnje. 10 


2. člen 

Pravilnik se uporablja od 1. 3. 2020 dalje in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ter na spletni strani Občine Škofljica.
 
 

Št. 007-4/2020
Škofljica, dne 9. marca 2020

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan