669. Odlok o spremembi Odloka o izdajanju občinskega glasila

 

Na  podlagi  2.,  18.,  20.  in  9.  člena  Zakona  o  medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji) in 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 2. dopisni seji dne 16. 3. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o izdajanju občinskega glasila

 

1. člen

S  tem  odlokom  se  spreminja  Odlok  o  izdajanju  občin-skega  glasila  (Uradni  list  RS,  št.  57/09,  36/13  in  10/15),  v nadaljevanju: odlok. 

2. člen

V zadnjem stavku tretjega odstavka 5. člena se besedilo: »najmanj 8 in največ 10 številk glasila« nadomesti z besedilom: »najmanj 6 in največ 8 številk glasila«.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 007-5/2020
Škofljica, dne 16. marca 2020

 

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan