670. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Škofljica v najem ali zakup

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) ter določil Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB2, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) je Občinski svet Občine Škofljica na 2. dopisni seji dne 16. 3. 2020 sprejel

 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Škofljica v najem ali zakup

 

1. člen

S  tem  pravilnikom  se  spremeni  in  dopolni  Pravilnik  o oddajanju zemljišč v lasti Občine Škofljica v najem ali zakup (Uradni list RS, št. 18/13), v nadaljevanju: pravilnik.

2. člen

V tretjem odstavku 1. člena se besedilo: »se višina zaku-pnine za kmetijska zemljišča določi po ceniku najema in zakupa zemljišč v lasti Občine Škofljica, ki ga sprejme Občinski svet Občine Škofljica.« nadomesti z besedilom: »za višino zakupni-ne za kmetijska zemljišča velja Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča, ki ga za posamezno leto sprejme Svet Sklada kme-tijskih zemljišč in gozdov v Republiki Sloveniji.«.

 

3. člen

Črta se celotno besedilo prvega odstavka 22. člena in nadomesti z novim:»Višina  letnih  najemnin  in  zakupnin  najema  in  zaku-pa zemljišč v lasti Občine Škofljica je določena s Cenikom zakupnin za kmetijska zemljišča, ki ga za posamezno leto sprejme Svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov v Republiki Sloveniji.«.


4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za najemna ali zakupna razmerja od leta 2020 dalje.Št. 007-6/2020
Škofljica, dne 16. marca 2020

 

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan