671. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Na  podlagi  Zakona  o  lokalni  samoupravi  (Uradni  list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o stvarnem premoženju države in samou-pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), in 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 2. dopisni seji dne 16. 3. 2020 sprejel


P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem

 

1. člen

S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Pravilnik o od-dajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 14/13), v nadaljevanju: pravilnik.

 

2. člen

V prvem odstavku 24. člena se črta besedilo: »in se vsako leto uskladi z indeksom cen življenjskih potrebščin«.

 

3. člen

V 25. členu se doda novi drugi odstavek:»V primeru, ko se v najem ali uporabo oddaja prostor, ki ga ima v upravljanju javni zavod oziroma druga institucija, katere  ustanoviteljica  in  lastnica  je  Občina  Škofljica,  lahko župan delno, največ do 50 %, oprosti plačila najemnika, kadar se prostori oddajajo v pedagoške, izobraževalne in znanstve-no-raziskovalne namene. Upravljavec mora za oddajo v najem oziroma uporabo predhodno pridobiti soglasje lastnika, katere-mu pripada tudi najemnina oziroma uporabnina.«.

 

4. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2020 dalje.

 

Št. 007-7/2020
Škofljica, dne 16. marca 2020

 

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan