OBVEZNO RAZLAGO - Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO9/2 (Ur.l. 99/02, 112/08 )

Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO9/2  (Ur.l. 99/02, 112/08 )

1. člen

Določbe Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO9/2 (v nadaljevanju Odlok) ter 8. in 9. člena istega Odloka ni mogoče razumeti tako, da jih ne bi bilo možno delno spremeniti in prilagoditi situaciji na terenu, ki je nastala zaradi parcelacije zemljišč, ki je potrjena s strani Geodetske uprave.
1. Lokacija objektov na zemljiščih s parc.št. 737/122, 737/126, 737/127, 737/154, 737/303, 737/304, 737/305, 737/306, 737/307, 737/308, 737/309, 737/310, 737/312, 737/314, 737/316, 737/318 in 737/320 vse k.o. Lanišče je v mejah dela gradbenih enot 5 in OS/7 ter A51 in A52.
2. Dovoz do zemljišč s parc.št. 737/122, 737/126, 737/127, 737/154, 737/307, 737/309, 737/314, 737/316, 737/318 in 737/320 je edino možen po zemljišču parc.št. 737/303 in 737/305 k.o.Lanišče, v skladu z grafično prilogo.

2. člen

Obvezna razlaga je skupaj z grafično prilogo sestavni del Odloka.

3. člen

Ta obvezna razlaga začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

 


                 Št.:  007-09/2010                                  Boštjan Rigle         
Škofljica, 21.04.2010                                   Ž U P A N