ODLOK - o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2009

ODLOK
o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2009

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Škofljica za leto 2009.

      2. člen
Doseženi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 2009 so naslednji:
                    v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 I. SKUPAJ PRIHODKI 6.757.092
 II. SKUPAJ ODHODKI 7.416.431
 III. PRORAČUNSKI  PRESEŽEK  (PRIMANKLJAJ) TEKOČEGA LETA 
   (I.-II.)  -659.339
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0
 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
  KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0
 
C. RAČUN FINANCIRANJA
 VII. ZADOLŽEVANJE 0
 VIII. ODPLAČILO DOLGA 0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -659.339
 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0
 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 659.339

3. člen
Proračunski primanjkljaj po zaključnem računu proračuna za leto 2009 se krije iz sredstev na računih preteklega leta. Sredstva na računih na dan 31.12.2009 se prenesejo v leto 2010.

4. člen
Zaključni račun proračuna občine sestavljajo: splošni del, posebni del, obrazložitve in računovodski izkazi.

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka: 41002-03/2010                                                                                                               ŽUPAN
Datum:   20.04.2010                                                                                                        Občine Škofljica
                                                                                                                                         Boštjan Rigler