POPRAVEK

Popravek


V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica-južni del (Uradni list RS št. 37/10 z dne 7.5.2010) se v tabeli 9. člena, pod številko parcele 34, etažnost objekta popravi na P+2, v skladu z določilom 6. člena istega Odloka.

Številka: 007-10/2010
Škofljica, 9.6.2010 

                                                                                                                          Boštjan Rigler
                                                                                                                                   ŽUPAN