SKLEP - o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Škofljica

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Škofljica


1. člen

Občina Škofljica daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve, Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik, v višini 17,12 EUR na efektivno uro.

2. člen

Storitev pomoč družini na domu se za uporabnike, ki so občani Občine Škofljica subvencionira v celoti.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja
pa se od 01.01.2009.


Št.: 007-11/2009
Škofljica, dne 31. marec 2009


Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r