OBVEZNO RAZLAGO - Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO9/2 (Ur.l. 99/02, 112/08 )

OBVEZNO RAZLAGO

Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO9/2  (Ur.l. 99/02, 112/08 )


1. člen

Določbe Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO9/2 (v nadaljevanju Odlok) ter 9. in 20. člen istega Odloka, ni mogoče razumeti tako, da ne bi bilo možno delno spremeniti in prilagoditi situaciji na terenu:
1. Dovoz na zemljišče parc.št. 737/9 in 737/63 k.o. Lanišče, ki je po Odloku predviden na vzhodu predmetnega zemljišča, se prestavi na zahod, v skladu z grafično prilogo.
2. Parkirišča v sklopu predmetnega zemljišča se po lokaciji in obsegu uredijo v skladu s programsko zasnovo objekta.

2. člen

Obvezna razlaga je skupaj z grafično prilogo sestavni del Odloka.

3. člen

Ta obvezna razlaga začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

 


Št.:  007-03/2010  
Škofljica, 3.3.2010                         

Boštjan Rigler
Ž U P A N