OBVEZNO RAZLAGO - Odloka o zazidalnem načrtu VS 4/4 Lavrica (RS 5) (Uradni list SRS št. 15/86, 28/86, 77/98, 47/06)

OBVEZNO RAZLAGO

Odloka o zazidalnem načrtu VS 4/4 Lavrica (RS 5) (Uradni list SRS št. 15/86, 28/86, 77/98, 47/06)


1. člen

Določbe 2. člena Odloka o zazidalnem načrtu VS4/4 (RS 5) Lavrica ni mogoče razumeti tako, da ne bi bilo možno gradnjo 2. faze VVZ delno spremeniti in prilagoditi situaciji na terenu.


2. člen

Z Odlokom o zazidalnem načrtu VS4/4 (RS 5) Lavrica je predvidena gradnja 2. faze VVZ na delih zemljišč parc. št. 1805/1, 1803/1 in 1803/2 k.o. Rudnik. Zaradi zapletov pri pridobitvi zemljišča parc.št. 1803/1 in 1803/2 k.o. Rudnik, je Občina prisiljena spremeniti lokacijo objekta VVZ na dele zemljišč parc.št. 1805/1 in 1815/9 k.o. Rudnik, južno od obstoječega zaklonišča, kjer so po veljavnem ZN predvidene zelene površine. Le te se nadomestijo na zemljišču, ki je po ZN namenjeno 2. fazi VVZ.
S tako minimalnimi spremembami niso v nobenem primeru prizadeti interesi občine in tretjih oseb.

3. člen

Ta obvezna razlaga začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

 

Št.:  007-04/2010  
Škofljica, 3.3.2010                         

Boštjan Rigler
Ž U P A N