OBVEZNO RAZLAGO - Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4 Lavrica (Uradni list RS št. 82/05, 29/09)

OBVEZNO RAZLAGO

Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4 Lavrica (Uradni list RS št. 82/05, 29/09)


1. člen

Obvezna razlaga določil 10.a člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4 Lavrica (Uradni list RS št. 82/05, 29/09), se nanaša na etažnost objektov v območju urejanja ŠSE 4/7 Babna Gorica.

2. člen

Etažnost, določena v drugem odstavku 10.a člena velja tako za družinske stanovanjske hiše kot tudi za objekte spremljajočih dejavnosti v sklopu domačij, ki oblikujejo notranje gospodarsko dvorišče, pod pogojem, da se pri spremembi namembnosti ali rekonstrukciji obstoječega gospodarskega objekta oz. pri gradnji nadomestnega objekta, višina slemena  ne spremeni.

3. člen

Ta obvezna razlaga začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

 

Št.:  007-02/2010  
Škofljica, 3.3.2010                         

Boštjan Rigler
Ž U P A N