Popravek 11.člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica (Ur.l.RS št. 29/2009, stran 4185)

Popravek 11.člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica (Ur.l.RS št. 29/2009, stran 4185)

 

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica (Ur.l.RS št. 29/2009, stran 4185), sta v 11. členu pomotoma izpadli  parc. št. 2414 in 2412/2. S tem popravkom se pomota odpravi tako, da se vsebina 11. člena pravilno glasi:
»V 10.b členu pod naslovom Območje urejanja ŠPD 9/2 proizvodna cona Reber, pod Oznaka PD (stara oznaka 8, R, 1.območje kmet. zemljišč), se na koncu prvega odstavka doda tekst:« Na parc.št. *183, 2414 in 2412/2 k.o.Lanišče, je dovoljena sprememba namembnosti in rekonstrukcija objekta s parkirišči in otroškim igriščem za potrebe VVZ«

 


Št.: 007-06/2009 (1) 
Škofljica, dne 25.08.2009 

Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.