SKLEP

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta občine Škofljica, je Občinski svet na 27. redni seji dne 3.9.2009, sprejel


SKLEP


Obstoječi objekt na zemljišču parc.št. 925/3 k.o. Lanišče ustreza določilom Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN za območje  urejanja VS 9/10 Škofljica (Ur.l.RS št. 48/05, 19/08) in v postopku izdaje upravnih dovoljenj ni potrebno upoštevati odmika od sosednjega objekta na parc.št. 925/1, ker v skladu z ZN oba objekta skupaj tvorita verižni objekt.
Sklep  začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Št.:  007-19/2009 Škofljica, 09.09.2009                        

Boštjan Rigler, univ.dipl.inž.grad.
Ž U P A N