URADNO RAZLAGO Sklepa o manjšem odstopanju od določil prostorskega akta pri gradnji TPS Blatnik (Ur.l.RS št. 41/08)

URADNO RAZLAGO
Sklepa o manjšem odstopanju od določil prostorskega akta pri gradnji TPS Blatnik (Ur.l.RS št. 41/08)


1. člen

Dovoli se gradnja trgovsko poslovno stanovansjkega centra (TPS) na zemljiščih parc.št. 1944/3, 1944/10 in 1944/18 k.o.Rudnik, v območju urejanja ŠMP 4/4 Dolenjska cesta, po projektu št. 270/2006, ki ga je izdelal Mit inženiring d.o.o. V objektu bo poleg trgovine in poslovnih prostorov tudi 20 stanovanj.
Na 13. redni seji Občinskega sveta dne 18.3.2008 je bil predstavljen celoten projekt. S sklepom je bila potrjena varianta z ravno streho in 20 stanovanji, pri čemer je Občinski svet potrdil višinski gabarit objekta K+P+2N+pomanjšana 3. etaža (duplex stanovanja). Prostorski ureditveni pogoji so določali dvokapno streho, ki bi pri tako velikem objektu predstavlja velik kubus, z možnostjo izkoristka vsaj dveh mansard. Z ravno streho pa je število stanovanj omejeno in objekt se zniža za 3,59 m.

2. člen

Ta uradna razlaga začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

 


Št.:  007-18/2009 
Škofljica, 04.09.2009                                 

Boštjan Rigler, univ.dipl.inž.grad.