Sklep - Pogoji plakatiranje

Občina Škofljica objavlja na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur.l. RS št. 41/07 in 105/08 – odločba US, št. 11/11 in 28/11-odločba US ) ter 24., 25. in 26. člena Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Občini Škofljica (Ur.l. RS 84/07)


P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
za zakonodajni referendum
o Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
ter o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju


I.
Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja.

II.

Volilno kampanjo lahko organizirajo politične stranke, predlagatelji kandidatov, sami kandidati in drugi organizatorji volilne kampanje.

III.

Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na izrecno za to namenjenih prostorih, samo s soglasjem lastnika naprave.
Prelepljanje in uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano. V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati nove plakate.

IV.

Za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili, ki omogočajo osnovno informiranje volivcev, se določijo naslednja brezplačna plakatna mesta:
I.  na občinskih panojih, v velikosti 1,5 x 2 m, ki so nameščeni:
A. 
    -  pred prostori KS Lavrica,
     – na parc. št. 449/14 k.o. Lanišče na Škofljici,

      – na parc. št. 1785/1 na Pijavi Gorici,
      – pred gasilskim domom v Želimljem,

Zaradi načela enakopravnosti organizatorjev volilne kampanje, smejo imeti vsi plakati, ki bodo nameščeni na plakatnih mestih, format 50 cm x 70 cm.

B.
Oglaševanje je možno tudi na kozolčkih, ki so nameščeni  po posameznih naseljih na območju Občine Škofljica.  Na kozolčkih oglašujejo organizatorji volilne kampanje sami in sicer je možno lepiti le po en plakat  za vsak zakon posebej, upoštevajoč načelo enakopravnosti.

V.

Organizatorji volilne kampanje so dolžni Občini Škofljica, najkasneje do torka 18. maja 2011 do 12. ure, v sprejemni pisarni, na naslovu Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica,  pisno ali po e-pošti: obcina@obcina.skofljica.si,  sporočiti namero za sodelovanje v volilni kampanji za zakonodajni referendum.
S prijavo organizator volilne kampanje pridobi pravico do brezplačnih plakatnih mest na panojih in kozolčkih, ravnati pa mora skladno z Odlokom o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Občini Škofljica. Glede na to, da so predmet volilne kampanje trije zakonodajni referendumi, bo izveden žreb razpoložljivih plakatnih mest na panojih. O izidu žrebanja plakatnih mest bodo organizatorji volilne kampanje obveščeni do 23. maja 2011.


VI.

Organizator volilne kampanje sme plakatirati samo na zanj določenem mestu.
Upravljavec plakatne površine bo na stroške organizatorja volilne kampanje nemudoma odstranil ves propagandni material, ki ne bo nameščen v skladu s temi pogoji.
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v roku 15 dni po dnevu glasovanja odstraniti svoje plakate in ves ostali propagandni material s plakatnih mest. V nasprotnem primeru  jih bo odstranil upravljavec na njihove stroške.
Nadzor nad plakatiranjem v času volilne kampanje in odstranitvijo plakatov vrši medobčinski inšpektorat.
 

VII.

Ti pogoji se objavijo  na spletnih straneh Občine Škofljica http://www.skofjica.si/.

 

Datum: 10. 5. 2011
Številka: 040- 03/2011
                              

 Ivan Jordan
                     Ž U P A N