POPRAVEK - odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986 – 2000 in družbenega plana za obdobje 1986 – 1990 za območje Občine Škofljica.

POPRAVEK
odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986 – 2000 in družbenega plana za obdobje 1986 – 1990 za območje Občine Škofljica.

Popravek plana Odlok....Ur.l.RS št. 48/2005

V 3. členu se v točki (2) drugi stavek: "Digitalni grafični prikazi so izdelani na geodetski podlogi preglednega katastrskega načrta (PKN5) v merilu 1:5000 in se lahko uporabljajo samo z navedeno geodetsko podlogo." nadomesti z : " Digitalni grafični prikazi so izdelani na geodetski podlogi preglednega katastrskega načrta (PKN5) v merilu 1:5000 in se uporabljajo z navedeno geodetsko podlogo. V kolikor prihaja do nejasnosti, naj se uporablja analogna oblika"...

POPRAVEK - Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986 – 2000 in družbenega plana za obdobje 1986 – 1990 za območje Občine Škofljica.

Za ogled PDF datotek potrebujete brezplačen pregledovalnik Adobe Acrobar Reader.