S K L E P o manjši notranji igralni površini

1. člen

Javno vzgojno izobraževalni zavod osnovna šola in vrtec Škofljica (v nadaljevanju: Vrtec Škofljica) ima zaradi pomanjkanja prostorskih kapacitet odklonjene otroke, zato Občina Škofljica intenzivno izvaja aktivnosti za zagotovitev dodatnih prostih mest v vrtcu.

2. člen

V prehodnem obdobju pridobivanja ustreznih prostorskih kapacitet in normativa, določenega v Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (3-4m2 notranje igralne površine na otroka), je potreben sklep o določitvi manjše notranje igralne površine na otroka, v enotah Vrtca Škofljica, v šolskem letu 2011/2012, ob soglasju pristojnega ministra.

3. člen

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Škofljica, veljati pa začne z dnem izdaje soglasja ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje. 

 

 

Številka:007- 01/2011
Datum: 19. 1. 2011

                                                                                                Ivan Jordan
                                                                                                                        ŽUPAN