Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93 in naslednji), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 96/02 in naslednji), ob smiselni uporabi Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 61/06), Zakona o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96), Zakona o socialnem varstvu (Ur. list. RS, št. 114 / 06 in naslednji–UPB–1) in na podlagi  7. člena Statuta Občine Škofljica (Ur. list RS, št. 47/99 in naslednji) je Občinski svet na 6. redni seji  dne 29. 5. 2007 sprejel

pravilnik
o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij

 

I.   SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Občina Škofljica (v nadaljevanju: naročnik) s tem pravilnikom določa upravičence, pogoje in merila za sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, ljubiteljskih kulturnih in humanitarnih dejavnosti, in drugih institucij (v nadaljevanju: izvajalec)  na območju Občine Škofljica.

2. člen

Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so izvajalci, navedeni v prejšnjem členu, ki:
- so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež v občini Škofljica,
- so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež enote delovanja društva v občini Škofljica,
- imajo urejeno evidenco o članstvu, in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
- imajo urejeno evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da društvo nima članarine,
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske in osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
- je njihova dejavnost neprofitna,
- pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna in medletna poročila o realizaciji programov,
- program izvajajo v Občini Škofljica oz. izven v primeru gostovanja in za isti program niso sofinancirani iz proračuna Občine Škofljica,
- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.

3. člen

Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov in projektov z vsebinami, ki vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju aktivnosti lokalnega in širšega pomena, na najrazličnejših področjih dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, ljubiteljskih kulturnih in humanitarnih društev in drugih institucij. 

Do sredstev po tem pravilniku so upravičene tudi fizične osebe s statusom samostojnega kulturnega delavca, vendar le za sodelovanje na občinskih prireditvah in samostojnih projektih, ki pomenijo bistveno popestritev kulturne dejavnosti v občini. Sredstva za ta namen so v proračunu rezervirana na posebni postavki.

Do sorazmernega dela finančnih sredstev za delovanje, je upravičena tudi Območna izpostava JSLKD Ljubljana okolica, ki je koordinator medobčinskega delovanja društev, ki so aktivna na področju ljubiteljske kulture v Občini Škofljica. Sredstva za ta namen so v proračunu rezervirana na posebni postavki.

Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.

 

II.   POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV

4. člen

Sredstva za sofinanciranje programov se zagotovijo v proračunu Občine Škofljica v višini, ki je določena z odlokom o proračunu za posamezno leto.

5. člen

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti po tem pravilniku, se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi občinska uprava. Razpisni rok ne sme biti krajši od 30 in ne daljši od 45 dni.
 
Razpis mora vsebovati:
- podatke o naročniku programa,
- pogoje za prijavo na razpis,
- programe, ki se bodo sofinancirali ,
- okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za izvedbo posameznih programov,
- informacijo o razpisni dokumentaciji,
- dokumente, ki jih mora izvajalec priložiti,
- rok za prijavo na razpis,
- datum odpiranja ponudb,
- rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o rezultatu razpisa.

Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uradnem glasilu Občine Škofljica, na spletni strani Občine Škofljica in oglasnih deskah.

Od dneva objave javnega razpisa do določitve o izboru predlogov izvajalcev, se pogoji in merila razpisa ne smejo spreminjati.

Razpisna dokumentacija je v času razpisa na voljo v vložišču, imetnikom elektronske pošte pa jo lahko delavec uprave pošlje po elektronski pošti s tem, da mora prejemnik upravi občine obvezno poslati povratno informacijo o prejemu razpisne dokumentacije.

Vloge izvajalcev programov, ki niso oddane na predpisanih obrazcih oz. niso izpolnjene po navodilih, se ne obravnavajo in se s sklepom kot brezpredmetne zavržejo.

6. člen

Na razpis prispele ponudbe, na osnovi pravilnika in točkovnika ovrednoti strokovna komisija, ki jo imenuje župan.

Komisija v sestavi treh članov, od katerih je vsaj en delavec občinske uprave, pregleda popolnost prispelih ponudb, se seznani z višino sredstev, ki jih za izvedbo programov zagotavlja občinski proračun in programe točkuje po  točkovniku, ki je priloga tega pravilnika.

Izvajalce se s sklepom obvesti o višini doseženih točk in vrednosti točke.
Pritožba na sklep komisije se poda v roku osmih dni od sprejema sklepa na župana Občine Škofljica. Župan odloči o pritožbi v osmih dneh od prejema pritožbe, županova odločitev je dokončna.

7. člen

Izvajalec lahko prijavi tudi prireditev, ki ne spada v osnovno dejavnost društva (npr. turistično društvo prijavi kulturno prireditev).

Za navedeni program društvo pridobi točke iz kulturnega programa oziroma iz programa, ki je po vsebini najbližji predstavljenemu programu.

8. člen

Župan sme v izjemnih primerih skleniti pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oz. projekta tudi brez javnega razpisa, vendar le v primeru, da ugotovi posebno pomembnost programa oz. projekta, ki ga ni bilo mogoče načrtovati.

Iz občinskega proračuna se lahko financirajo tudi drugi projekti, če pomenijo bistveno popestritev društvene dejavnosti v občini z novostmi in kvaliteto, ki pripomore h obogatitvi družabnega in kulturnega življenja občanov.

Sredstva za sofinanciranje izrednih projektov so v proračunu rezervirana na posebni proračunski postavki in se dodelijo na podlagi sklepa župana, v katerem ugotovi posebno pomembnost programa oz. projekta. Župan o tem dejstvu obvesti občinski svet na prvi naslednji redni seji.

9. člen

Z vsakim izbranim izvajalcem, sklene župan pogodbo o sofinanciranju, ki vsebuje:

- naziv in naslov naročnika programov,
- naziv in naslov izvajalca programov, 
- izbrane programe financiranja,
- višino sredstev in način financiranja,
- način nadzora nad porabo sredstev,
-     ostala podrobnejša določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programov.


III.   MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE

10. člen

Za vse izvajalce je vrednost posameznih programov izražena v  točkah.

Vrednost točke se določi za vsako proračunsko obdobje posebej in sicer v sorazmernem deležu glede na skupno število točk, in glede na, s strani občinskega sveta, potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za sofinanciranje  programov.
 
Komisija prispele vloge ocenjuje po točkovniku.

Za vsako  proračunsko leto lahko komisija določi še podrobnejša merila in kriterije za izbor programov in projektov sofinanciranja s pravilnikom  z merili, ki jih potrdi občinski svet.

11. člen

Naročnik izbranim izvajalcem nakaže sredstva za izvedbo prijavljenih programov dvakrat letno. Izvajalec mora obvezno dvakrat letno (za prvo polovico in drugo polovico leta) predložiti račune, potrdila oz. dokazila o porabi prejetih  sredstev s strani naročnika, za izvedbo posameznega oz. dogovorjenih programov, s podrobno specifikacijo. 

IV.   NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
   
12. člen

Izvajalci so dolžni do 31. 03.  tekočega leta podati poročilo o opravljenih aktivnostih in finančno poročilo za obdobje od 01. 01. do 31. 12.  preteklega leta. Obvezna priloga celoletnega finančnega poročila je bilanca stanja in izkaz poslovnega izida.
Med letom pa so izvajalci dolžni podati poročila kakor je določeno v pogodbi.
Izvajalci programov so s pridobljenimi sredstvi s strani naročnika dolžni izvesti programe in projekte, s katerimi so se prijavili na razpis v letu, za katerega je bil objavljen razpis.

V primeru če izvajalec sredstev ne porabi namensko, če je navedel neresnične podatke, druge nepravilnosti ali ni podal poročil, kot jih določa pogodba, naročnik prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev z zakonsko predpisanimi obrestmi od dneva nakazila le-teh.

 

V.   PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

          13. člen

Porabniki proračunskih sredstev so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom.

    14. člen

Občinska uprava je dolžna spremljati izvajanje letnih programov, ki so jih izvajalci prijavili za sofinanciranje. 

    15. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, objavi se tudi v občinskem glasilu, uporablja pa se od 1. 1. 2008.

 

 


Datum:  06. 07. 2007
Šifra:     007-19/2007
        
          
                                                                                                                  Občina Škofljica,
                                                                                                 Boštjan Rigler, univ. dipl. inž. grad. l.r.
                                                                                                                       Ž U P A N