Pravilnik o uporabi večnamenske športne dvorane Škofljica

 Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/1998), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93 in naslednji) in 7. člena Statuta Občine Škofljica (Ur. list RS št. 47/99 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 7. redni seji, dne  26. 6. 2007 sprejel

Pravilnik o uporabi večnamenske športne dvorane Škofljica

 

1. člen

Pravilnik določa namene uporabe, upravičence do uporabe ter njihove obveznosti, način in pogoje za izbor uporabnikov Večnamenske športne dvorane Škofljica (v nadaljevanju: dvorana).

      2.   člen

Upravljavec Večnamenske športne dvorane Škofljica je Občina Škofljica (v nadaljevanju: upravljavec), ki imenuje osebo, ki skrbi za izvajanje hišnega reda v dvorani (v nadaljevanju: upravitelj).

        3.    člen

V dvorani se lahko dajejo v uporabo naslednji prostori:
• vadbene površine,
• tribune za gledalce,
• garderobe,
• sanitarije, umivalniki in tuši,
• športno orodje in oprema v objektu.

   4.   člen

Dvorana se uporablja za naslednje namene:
1. izvajanje obveznega šolskega pouka športne vzgoje in športne vzgoje predšolskih otrok,
2. športno vzgojo otrok in mladine ter članov usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. športno rekreacijo klubov in športnih društev in športne tekme teh klubov in društev,
4. športno rekreacijo drugih domačih društev in rekreativnih skupin,
5. športno vadbo društev in klubov izven občine,
6. prireditve Občine Škofljica,
7. za prireditve in shode, kot so:
• koncerti, zabavno-glasbene prireditve in
• druge podobne komercialne in nekomercialne prireditve, če za to organizator pridobi dovoljenje upravljavca, z njim sklene pogodbo o najemu, in če za takšno prireditev pridobi dovoljenje pristojnega organa  oz. jo priglasi pri pristojnem organu v skladu z zakonom.
                                                                               
      5.  člen

Organizator športne oz. druge prireditve mora poskrbeti za varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti nujno medicinsko pomoč, požarno varnost, ter  za vse druge ukrepe, ki jih določajo predpisi in hišni red.
Upravljavec ne odgovarja za poškodbe igralcev in nastopajočih pri uporabi dvorane, ki bi nastale ob treningih, tekmah in prireditvah.
Uporabniki dvorane morajo v času uporabe le – te, uporabljati športno opremo. Vstop na parket je dovoljen samo v čistih športnih copatih.

Več o pravilniki si preberite na spodnji povezavi.

Pravilnik.

Za ogled vloge potrebujete brezplačen pregledovalnik Adobe Acrobar Reader.