KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

* Naslov: Šmarska cesta 3
* Pošta: 1291 ŠKOFLJICA
* Telefon: 01/3601600
* Fax: 01/3601610
* E - pošta: obcina@obcina.skofljica.si
* Župan: Ivan Jordan
* Uradna oseba pristojna za posredovanje
   informacij javnega značaja: Nataša Koščak
* Podatki o izdajatelju: Občina Škofljica
* Datum prve objave kataloga: 3. 1. 2005
* Datum zadnje spremembe: 20.01.2020  * Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
* Druge oblike kataloga: /

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA
S KATERIMI RAZPOLAGA OBČINA

Seznam uradnih oseb pooblaščenih oseb za odločanje ali vodenje upravnih postopkov   

2a Organigram in podatki o organizaciji občine Škofljica: 

* Organiram
* Delovno področje občine: Katalog pristojnosti občin
* Organi Občine: župan, občinski svet, nadzorni odbor
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

2b Kontaktni podatki osebe (oseb) pristojnih za posredovanje informacij

* Pristojna oseba: Nataša Koščak
 * Telefon: 01 360 16 23

2c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti

* Državni register
* Predpisi lokalne skupnosti
* Seznam neuradnih prečiščenih besedil predpisov lokalne skupnosti: v pripravi
* Predpisi lokalne skupnosti po letih: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
   200720082009, 2010, 2011
* Predpisi EU

2d Seznam predlogov predpisov

* Predlogi predpisov lokalne skupnosti: katalog predlogov predpisov občine
* Predlogi predpisov lokalne skupnosti po letih: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 20112012201320142015
* Seje občinskega sveta

2e Seznam strateških in programskih dokumentov

* Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih: Strategija dolgoročnega 
   razvoja Občine Škofljica za obdobje 2010 - 2020

* Seznam predlaganih strateških in programskih dokumentov po letih: 2010

2f Seznam vrst upravnih postopkov

* Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi uprava

2g Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila

* Javni razpisi / naročila po ZJN2: Portal javnih naročil
* Drugi javni razpisi / objave

2h Seznam evidence s katerimi organ upravlja

1
* Ime evidence:
   Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
   Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
 

* Normativna podlaga:
   Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

* Opis in pogoji dostopa do evidence

* Dostop do evidence: povezava
   v času uradnih ur, na sedežu občine

2
* Ime evidence: 
   Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica
   je občina

* Normativna podlaga: 
   Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
 
* Opis in pogoji dostopa do evidence:  -

* Dostop do evidence:
   v času uradnih ur, na sedežu občine

3
* Ime evidence:  
   Evidenca o občinskih cestah in objektih na njih, ki so v lasti občine

* Normativna podlaga:
   Zakon o javnih cestah

* Opis in pogoji dostopa do evidence:  -

* Dostop do evidence:
   v času uradnih ur, na sedežu občine

4
* Ime evidence:
   Evidenca najemnikov grobov

* Normativna podlaga: 
   Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč 

* Opis in pogoji dostopa do evidence:  -

* Dostop do evidence: 
   v času uradnih ur, na sedežu občine

5
* Ime evidence: 
   Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

* Normativna podlaga: 
   Zakon o stavbnih zemljiščih

* Opis in pogoji dostopa do evidence:  -

* Dostop do evidence: 
   v času uradnih ur, na sedežu občine

6
* Ime evidence: 
   Evidenca socialnega položaja družin zaradi določitve plačila staršev

* Normativna podlaga: 
   Zakon o vrtcih

* Opis in pogoji dostopa do evidence: -

* Dostop do evidence: 
   v času uradnih ur, na sedežu občine

2i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

* Ime informatizirane zbirke: Prostorski informacijski sistem občin - Opis in pogoji dostopa do evidence: /  Dostop do zbirke

2j Druge informacije javnega značaja

* Novice o delovanju občine

* Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja: 2010, 2009, 2008, 2007

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

* Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:
   Neposreden dostop do Kataloga informacij javnega značaja:  
   - osebni dostop na sedežu občine
   - dostop po elektronski poti

* Dostop na podlagi zahteve:   
  
   Neformalna zahteva:
   - ustna zahteva
   - preko telefona
   - po elektronski poti
  
   Formalna zahteva:
   - zahteva podana ustno na zapisnik
   - pisna zahteva po pošti
   - vložitev zahteve po elektronski pošti na uradni elektronski naslov obcina@obcina.skofljica.si

4. STROŠKOVNIK POSREDOVANJA IN PONOVNE UPORABE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 *Stroški za posredovanje informacij javnega značaja:
 Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen, zaračunajo se lahko le materialni 
 stroški, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja, v skladu z objavljenim  Stroškovnikom posredovanja in ponovne uporabe informacij javnega značaja.

STROŠKOVNIK POSREDOVANJA IN PONOVNE UPORABE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

* Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:
    1. Letna poročila izvajalcev oskrbe zapuščenih psov in mačk ter poročila glede oskrbe zapuščenih
        živali 
    2. Financiranje predšolskega varstva v občini
    3. Gradnja komunalne infrastrukture
    4. Poročila o stroških delovanja občinske uprave
    5. Pravilnik za sprejem otrok v vrtec