Organi

 


Župan Ivan JORDAN 
     3. mandat 2018-2022
     2. mandat 2014-2018 
     1. mandat 2010-2014

Podžupan Boris Zupančič 
         mandat 2010-2014
         mandat 2014-2018
         mandat 2018-2022

Podžupanja Maja NOVAK
         mandat 2019-2022  

 

IMG_0663.JPG 

Občinski svet občine Škofljica sestavlja 15 svetnikov, ki se volijo za 4 letno mandatno obdobje. Odločajo z večino opredeljenih glasov, če je na seji prisotnih najmanj 8 članov, razen če v Statutu in Poslovniku ni določena večja večina.


 • Jožef Žlahtič- SD
 • Bojan Božič - NEODVISNA LISTA NAŠA OBČINA
 • Boris Zupančič – SDS
 • Damjan Janez Pangerc – NEODVISNA LISTA MOJA OBČINA
 • Helena Grm Šerjak - NEODVISNA LISTA MOJA OBČINA
 • Janez Rugelj - STRANKA MODERNEGA CENTRA
 • Mojca Brkinjač - NEODVISNA LISTA NAŠA OBČINA
 • Mag. Maja Novak - NEODVISNA LISTA MOJA OBČINA
 • Janez Jagrič - NEODVISNA LISTA NAŠA OBČINA
 • Milan Knez - NEODVISNA LISTA MOJA OBČINA
 • Robert Ilc - NOVA SLOVENIJA
 • Mateja Novak – LMŠ
 • Simona Kostrevc – SDS
 • Franc Pavlinjek - LISTA DOBRA DRŽAVA
 • Janez Zagorc - SDS

NALOGE
• Sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta,
sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
• na predlog župana sprejema občinski proračun in zaključni račun,
• ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
• v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
• daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenešenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
• nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
• potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
• imenuje in razrešuje predsednika in člane nadzornega odbora,
• imenuje in razrešuje predsednika in člane komisij in odborov občinskega sveta,
• na predlog župana imenuje in razrešuje podžupane, določi pod-župana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije pod-župana,
• odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
• odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
• razpisuje referendum,


  

Sestava Nadzornega odbora  2018 - 2022

 • SIMON JURKOVIČ, predsednik, Vrh nad Želimljami 53d, 1291 Škofljica
 • KARMEN ZORC, podpredsednica, Kočevska cesta 30, 1291 Škofljica
 • Vida STARIČ HOLOBAR, Gratova 21, 1291 Škofljica
 • PETER KOLENC, Gorenje Blato 92, 1291 Škofljica
 • MOJCA MEMON, Srednjevaška 56, Lavrica, 1291 Škofljica