ŽUPAN

 

 

ŽUPAN

Ivan JORDAN, 

Obisk pri županu je potrebno predhodno

najaviti v tajništvu občine na telefon: 01/360-16-05

 

 


Župan predstavlja in zastopa občino. Izvolijo ga občani na lokalnih volitvah za 4 letno mandatno obdobje.


Pristojnosti župana

 • Predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta

 • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna

 • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta

 • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, v skladu z vrednostjo, določeno v odloku o proračunu občine

 • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine

 • predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge

 • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave , usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave

 • v okviru svoje pristojnosti sprejema odredbe, pravilnike, navodila in sklepe

 • skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč

 • imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter poverjenike za civilno zaščito

 • sprejme načrt zaščite in reševanja ter vodi zaščito, reševanje in pomoč

 • določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja, ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine

 • sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati, v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev  

 • predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost

 • opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in statut občine

 • zastopa in predstavlja občino na sprejemih in prireditvah