Sklic 2. redne seje, 20.12.2018

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-J/Ur. list RS, št. 74/98 in dopolnitve), 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) ter 21., in 22. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10),

 

S K L I C U J E M
2. redno sejo

 

Občinskega sveta Občine Škofljica, ki bo v ČETRTEK, dne 20. 12. 2018, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Sprejem dnevnega reda 2. redne seje;
2. Sklep o potrditvi »nadomestnega« mandata člana občinskega sveta;
3. Potrditev zapisnika 1. redne seje;
4. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
5. Predlog Odloka o proračunu Občine Škofljica za leti 2019 in 2020, s pripadajočimi dokumenti; Programa razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Škofljica, kadrovski načrt - predstavitev;
6. Odlok o podelitvi koncesije za medicinski in zobozdravstveni tim - prvo branje;
7. Odlok o turistični taksi- prvo branje
8. Novelacija investicijskega programa za projekt OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE - 2 SKLOP;
9. Sklep o določitvi višine točke NUSZ za leto 2019;
10. Pobude in vprašanja.


Ivan Jordan
ŽUPAN

Priloge: gradivo - Odlok o proračunu. Ostalo gradivo k posameznim točkam bo še posredovano.
Gradivo bo objavljeno tudi na internetni strani občine Škofljica.

Vabljeni: člani občinskega sveta, ožji deli lokalne skupnosti, mediji in predstavniki političnih strank

 2 seja CELOTA pdf.pdf, [3.687,05 KB]

Arhiv sej občinskega sveta