Sklic 3. redne seje, 31.1.2019

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-J/Ur. list RS, št. 74/98 in dopolnitve), 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) ter 21., in 22. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10),

 

S K L I C U J E M
3. redno sejo

 

Občinskega sveta Občine Škofljica, ki bo v ČETRTEK, dne 31. 01. 2019, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Sprejem dnevnega reda 3. redne seje;
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje;
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Škofljica za leti 2019 in 2020, s pripadajočimi dokumenti; Programa razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Škofljica, kadrovski načrt - predlog;
4. Odlok o podelitvi koncesije - zobozdravstvo (drugo branje);
5. Imenovanje stalnih komisij občinskega sveta in njihovih predsednikov;
6. Imenovanje Nadzornega odbora;
7. Odlok o turistični taksi - drugo branje;
8. Sklep o pooblastitvi župana za odločanje na skupščini in Svetu ustanoviteljev Javnega holdinga Ljubljana
9. Pobude in vprašanja.

Ivan Jordan
ŽUPAN

Priloge: gradivo po dnevnem redu
Gradivo bo objavljeno tudi na internetni strani občine Škofljica.

Vabljeni: člani občinskega sveta, ožji deli lokalne skupnosti, mediji in predstavniki političnih strank

 Arhiv sej občinskega sveta