Sklic 4. redne seje, 28.3.2019

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-J/Ur. list RS, št. 74/98 in dopolnitve), 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) ter 21., in 22. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10),

 

S K L I C U J E M
4. redno sejo

 

Občinskega sveta Občine Škofljica, ki bo v ČETRTEK, dne 28. 03. 2019, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 4. redne seje;
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje;;
3. Statut Občine Škofljica - prvo branje;
4. Poslovnik Občinskega sveta Občine Škofljica - prvo branje;
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP 9/1 in VO 9/2 - skrajšan postopek;
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP 9/1 in VO 9/2, za FE 12 do FE 21 - skrajšan postopek
7. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve - skrajšani postopek;
8. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora - skrajšani postopek. . .
9. Obvezna razlaga in tehnični popravek OPN Škofljica - skrajšani postopek;
10. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje socialno-varstvene storitve pomoč na domu starejšim - prvo branje;
11. Program športa za leto 2019;
12. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica;
13. Sklep o ureditvi meje z občino Grosuplje;
14. Sklep o ceni zakupnin in najemnin za zemljišča v lasti Občine Škofljica za leto 2019;
15. Sklep o potrditvi cene socialno-varstvene storitve pomoč na domu;
16. Sklep o pooblastitvi župana za odločanje o nakupu, prodaji, menjavi premoženja manjše vrednosti;
17. Imenovanje odgovornega urednika - Glasnik;
18. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda OŠ Škofljica;
19. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Komisijo za sprejem otrok v vrtec;
20. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Ljubljana;
21. Pobude in vprašanja.

Ivan Jordan
ŽUPAN

Priloge: gradivo v prilogi. Ostalo gradivo k posameznim točkam bo še posredovano.
Gradivo bo objavljeno tudi na internetni strani občine Škofljica.

Vabljeni: člani občinskega sveta, ožji deli lokalne skupnosti, mediji in predstavniki političnih strank

 4. sejaPDF celota.pdf, [6.416,31 KB]

Arhiv sej občinskega sveta