Sklic 5. redne seje, 27.6.2019

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-J/Ur. list RS, št. 74/98 in dopolnitve), 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) ter 21., in 22. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10),

 

S K L I C U J E M
5. redno sejo

 

Občinskega sveta Občine Škofljica, ki bo v ČETRTEK, dne 27. 06. 2019, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 5. redne seje;
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje;
3. Mnenje za ravnateljico javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofljica;
4. Zaključni račun Proračuna Občine Škofljica za leto 2018 - enofazni postopek;
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2019, z obveznimi prilogami - enofazni postopek;
6. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica - enofazni postopek;
7. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave, »Skupna občinska uprava 5G«, prvo branje;
8. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica«, prvo branje;
9. Statut Občine Škofljica - drugo branje;
10. Poslovnik Občinskega sveta Občine Škofljica - drugo branje;
11. Sklep o določitvi manjše igralne površine za potrebe predšolskega varstva;
12. Sklep o podelitvi priznanj Občine Škofljica za leto 2019;
13. Imenovanje uredniškega odbora - Glasnik;
a) Imenovanje člana uredniškega odbora - predstavnika občinskega sveta
b) Imenovanje uredniškega odbora
14. Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofljica;
15. Seznanitev z izvajanjem lokalnega energetskega koncepta - LEK Škofljica;
16. Pobude in vprašanja.

Ivan Jordan
ŽUPAN

Priloge: gradivo v prilogi. Ostalo gradivo k posameznim točkam (imenovanja) bo posredovano na seji..

Vabljeni: člani občinskega sveta, ožji deli lokalne skupnosti, mediji in predstavniki političnih strank5.seja pdf celota.pdf, [20.376,33 KB]

Arhiv sej občinskega sveta