Sklic 6. redne seje, 24.10.2019

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-J/Ur. list RS, št. 74/98 in dopolnitve), 19. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) ter 17., in 22. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19),

 

S K L I C U J E M
6. redno sejo

 

Občinskega sveta Občine Škofljica, ki bo v ČETRTEK, dne 24. 10. 2019, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 6. redne seje;
2. Potrditev zapisnika 5. redne seje;
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2019, z obveznimi prilogami - enofazni postopek;;
4. Poročilo o polletni realizaciji proračuna za leto 2019;
5. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave, »Skupna občinska uprava 5G«, druga obravnava;;
6. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica«, druga obravnava;
7. Odlok o podelitvi koncesije za medicinski tim splošne medicine in patronažo - skrajšani postopek;
8. Odlok o sestavi in pristojnostih Sveta za varstvo javnih dobrin Občine Škofljica - enofazni postopek;
9. Sklep o višini točke za NUSZ za leto 2020;
10. Sklep o za-menjavi člana OSPV;
11. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Rudnik;
12. Pobude in vprašanja.

 

Ivan Jordan
ŽUPAN

 

Priloge: gradivo v prilogi. Ostalo gradivo k posameznim točkam (imenovanja) bo posredovano na seji..

Vabljeni: člani občinskega sveta, ožji deli lokalne skupnosti, mediji in predstavniki političnih strank

 Arhiv sej občinskega sveta