Sklic 7. redne seje, 12. 12. 2019

Na podlagi 33. in 35.  člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-J/Ur. list RS, št. 74/98 in dopolnitve), 19. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) ter  17.,  in 22. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19),

 

S  K  L  I  C  U  J  E  M
7. redno sejo

   

Občinskega sveta Občine Škofljica, ki bo v ČETRTEK, dne 12. 12. 2019, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.
 
 

Predlagam naslednji dnevni red:
    1. Sprejem dnevnega reda 7. redne seje; 
    2. Potrditev zapisnika 6. redne seje; 
    3. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica«, druga obravnava;
    4. Potrditev članov odborov vaških skupnosti;
    5. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcije župana in podžupana ter člana občinskega sveta in nagradah  članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov;
    6. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za 2019;
    7. Informacija o imenovanju nove članice uredniškega odbora Glasnika;
    8. Pobude in vprašanja.

 

Ivan Jordan
 ŽUPAN 

 

Priloge:  gradivo v prilogi. Ostalo gradivo k posameznim točkam (imenovanja) bo posredovano na seji..

Opomba: Glede na zadnjo sejo v letu predlagamo, da pod tč.: 8 ne bi bilo razprave, temveč pripravite morebitne pisne pobude in vprašanja, na katera bomo tudi pisno odgovorili.


Vabljeni: člani občinskega sveta, ožji deli lokalne skupnosti, mediji in predstavniki političnih strank

Priloga: 

Gradiva za 7. redno sejo  [ pdf, 1,9MB]

 Arhiv sej občinskega sveta