Sklic 8. redne seje, 12.3.2020

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-J/Ur. list RS, št. 74/98 in dopolnitve), 19. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) ter 17., in 22. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19),

 

S K L I C U J E M
8. redno sejo

 


Občinskega sveta Občine Škofljica, ki bo v ČETRTEK, dne 12. 03. 2020, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 8. redne seje;
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje;
3. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje;
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2020, z vsemi sestavinami, enofazni postopek;
5. Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za 2020;
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila Glasnik, skrajšan postopek;
7. Program športa v Občini Škofljica za leto 2020;
8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemanju otrok v vrtec;
9. Sklep o ceni programa za predšolsko varstvo;
10. Pravilnik o spremembah oddajanju zemljišč v lasti Občine Škofljica v najem ali zakup;
11. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem;
12. Informacija o izvajanju lokalnega energetskega koncepta - LEK Škofljica;
13. Pobude in vprašanja.

 

Ivan Jordan
ŽUPAN

 Priloge: gradivo po dnevnem redu.
Gradivo bo objavljeno tudi na spletni strani Občine Škofljica

Vabljeni: člani občinskega sveta, ožji deli lokalne skupnosti in medijiArhiv sej občinskega sveta