NADZORNI ODBOR

 


Nadzorni odbor šteje pet članov, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov za mandatno dobo 4 let. Mandat članov nadzornega odbora je vezan na mandat članov občinskega sveta.
Naloge nadzornega odbora:


- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor šteje pet članov, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov za mandatno dobo 4 let. Mandat članov nadzornega odbora je vezan na mandat članov občinskega sveta.